Barne- og ungdomsbibliotekar

Barne- og ungdomsbibliotekar

Vang kommune har ledig 100 % stilling som barne – og ungdomsbibliotekar/skulebibliotekar. 40 % av stillinga er fast, og 60 % vikariat til 31.08.17, men med moglegheit for forlenging.

Biblioteket er ein viktig og aktiv kulturinstitusjon i kommunen, og er samlokalisert med Vang frivilligsentral. Skulebiblioteket er ein filial under folkebiblioteket og ligg på Vang barne – og ungdomsskule, 1 km frå hovudbiblioteket.

Barne – og ungdomsbibliotekaren vil vere underlagt biblioteksjefen og skal i tett samarbeid med barnehage og grunnskule stimulere leselysta og legge til rette for gode litteraturopplevingar for barn og ungdom i kommunen.

Det inngår dagleg bibliotekarbeid og ei ettermiddagsvakt i veka i stillinga. Elles inngår også lokal organisering av Den kulturelle skulesekken, og tilrettelegging for gode kulturopplevingar for barn og ungdom.

Me søkjer etter ein medarbeidar som har;
- Minimum bachelorgrad i bibliotek – og informasjonsfag, eller tilsvarande utdanning.
- Kunnskap og interesse for barne – og ungdomslitteratur.
- Interesse for, og gjerne erfaring med formidling til barn og unge.
- Kompetanse i bruk av digitale verktøy
- Personlig egnaheit vil verte vektlagt.

Kommunen har personalbustadar til leige.

Meir informasjon om stillinga kan du få av biblioteksjef Åsta Brenna tlf: 61 36 94 27 eller skule – og kultursjef Jon Eggen tlf: 61 36 94 00.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via heimesida vår eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Merk søknad med arkivsak nr. 16/788

Søknadsfrist 15 oktober 2016