Stillingsannonse byggesaksbehandlar

Byggesaksbehandlar

Er du Vang kommune sin nye byggesaksbehandlar?

Kort om stillinga

Vang kommune har ledig engasjement i 100% stilling som avdelingsingeniør for byggesaksbehandling. Stillinga er knytt til landbruk og teknisk etat og det er moglegheit for fast tilsetting. Vi søkjer deg som vil vera med å utvikle eit godt fagmiljø med interessante arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg arbeidsmiljø. Som byggesaksbehandlar vil du samarbeide med politikarar, næringsliv og innbyggarar.

Arbeidsoppgåver
 • Behandle søknader etter plan- og bygningslova - både politisk og delegert saksbehandling
 • Behandle søknad om utsleppsløyve etter forureiningslova
 • Førebu og leggje fram saker for politiske utval
 • Informere, rettleie og gi bistand i byggesaker
 • Tilsyn og oppfølging av ulovlege tiltak
 • Føring av bygningsinformasjon i kart og matrikkel
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga ved behov
 • For rette vedkomande kan 20% stilling som beredskapskoordinator bli lagt inn i stillinga
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Relevant erfaring frå fagområdet kan vega opp for manglande formal kompetanse
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for byggesaksbehandling
 • Generell byggteknisk kunnskap som grunnlag for utøving av kommunal
 • saksbehandling
 • Gode datakunnskapar
 • Personleg eignaheit
Vi søkjer deg som
 • Likar å ta utfordringar
 • Har interesse for byggeskikk og estetikk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og kan takle ein krevjande arbeidskvardag
 • Kan handtere interessekonflikter som kan oppstå i samband med arbeidet
 • Er engasjert, ansvarsbevisst og serviceorientert

Vi tilbyr eit godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsvilkår, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad. Vang kommune har nynorsk som målform. Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Vedkomande må ha sertifikat og stille bil til disposisjon. Bilgodtgjersle etter statens reiseregulativ.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ta kontakt med etatsleiar Terje Hålien på tlf. 61 36 94 71 / 970 85 100.

Søknad merka arkivsak nr. 19/38 blir å sende elektronisk via heimesida www.vang.kommune.no innan 5. april 2019.

OPNE ANNONSE