Mindre stillingar i helsetenesta (9 stk)

Mindre stillingar i helsetenesta (9 stk)

Det er no fleire ledige stillingar innan helsesektoren i Vang kommune og ein søkjer mellom anna etter følgjande stillingar til helesektoren:

Miljøtenesta
 • 21,36 % fast stilling for relevant fagarbeidar ved Barneavlastinga.
 • 21,05 % fast helgestilling  
 • 12,83 % fast helgestilling
 • 25,47 % vikariat helgestilling  
 • Tilkallingsvikarar i Miljøtenesta
 • Tilkallingsvikarar BPA
 • Støttekontaktar
Vangsheimen
 • Tilkallingsvikarar i kjøkken, reinhald og vaskeri på langtidsavdelingen
 • Omlag 17 % vikariat helgestilling ut mars 2018 i korttid/heimeteneste

Sjå resten av stillingane.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon ved stillingar som krev helseutdanning.-
 • Evne til å arbeide sjølvstendig  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Relevant praksis
 • Førarkort, og kan disponera eigen bil v/behov
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy
 • Snarleg tiltreding vil vere ynskjelig
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Felles for stillingane
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling. 
Miljøtenesta: Elisabeth tlf. 61 36 95 50 
Langtid: Joanke tlf. 61 36 95 34 
Korttid/Heimeteneste: Veronica tlf. 61 36 95 40

Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/522 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 17.juli 2017

OPNE ANNONSE