Frist utløpt

Korttid og heimesjukepleia har frå 1. februar 2024 ledig 1 års vikariat for sjukepleiar.

Vang kommune har gode lønsvilkår for sjukepleiarar (10 års ansiennitet i tillegg til yrkesansiennitet) 

 

Arbeidsoppgåver

 • Utøve sjukepleie i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Planlegge arbeidet i området og fordele arbeidsoppgåver i tråd med den einskilde medarbeidar si kompetanse
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Planlegge, igangsette og tilpasse tenestar ut i frå den einskilde brukers behov
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Dokumentere i fagsystemet Profil, journalansvar for pasientar i gitt område
 • Utføre naudsynt sakshandsaming og kartlegging av søknader til tenestar innan fagområde og legge dette fram for vedtaksmyndighet
 • Halde seg oppdatert innan eige fagområde, og delta i fagleg utviklingsarbeid
 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid
 • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar 
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Solid fagkunnskap i sjukepleie
 • Relevant vidareutdanning er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode ferdigheter innan IKT og bruk av elektronisk pasientjournal
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha interesse for eldreomsorg og ønske om å bidra i fagutvikling
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg

Vi tilbyr

 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved
  intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala med gode lønsvilkår for sjukepleiarar, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Vang kommune
Søknadsfrist: 03. des 2023
Les mer om stillingen Utdanningsstipend - Studerer du sjukepleie, vernepleie eller barnehagelærar?

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald