Nyheit

Planer klare for ny E16

  Nyheitsarkiv
29. nov 2019
Møte på kommunehuset 3. desember

3. desember er det klart for informasjonsmøte om reguleringsplanen for utbedring av E 16 sør i Vang.

Planarbeidet utføres i samarbeid med kommunene Nord‐Aurdal, Vestre Slidre og Vang og inneholder fem reguleringsplaner.

– Det er de to nordlige reguleringsplanene som nå blir lagt ut til offentlig ettersyn. Nærmere bestemt E16 Hålimoen– Hausåker i Vestre Slidre og E16 Øylo‐Hålimoen i Vang, forteller Knut Westerbø, planleggingsleder hos Statens Vegvesen.

De tre sørlige reguleringsplanene, for strekningen E16 Stavenjord – Øddeberget i Nord‐Aurdal, E16 Rønsvegen – Kongevegen og E16 Einang – Reiensvingen i Vestre Slidre, ble lagt ut til offentlig ettersyn i den 8.november.

Planforslagene er utarbeidet av Statens vegvesen, Region øst. Statens vegvesen er også tiltakshaver for prosjektet.

Reguleringsplanen behandles etter § 3‐7 i plan‐ og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunene sluttbehandler og vedtar planene.

Formål med planarbeidet

Prosjektet har som hovedmål å redusere antall drepte og hardt skadde i forhold til dagens situasjon, og øke framkommelighet for person‐ og godstransporten.

I forbindelse med planarbeidet har det vært holdt åpen kontordag og åpne møter hvor grunneiere, naboer og kommuner har hatt muligheten til å komme med ytringer. Det har vært løpende dialog med berørte parter

gjennom planprosessen. Merknader og innspill har ligget til grunn for planarbeidet.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.

Informasjon om grunnerverv finnes her.

Åpen kontordag og åpent møte

Det blir åpen kontordag og åpne møter i desember. Tid og sted for dette:

  • 2.des kl 18‐20: Åpent møte i Olbergsalen i kulturhuset i Vestre Slidre.
  • 3.des kl 09‐15: Åpen kontordag på Fagernes Trafikkstasjon, Breiset.
  • 3.des kl 18‐20: Åpent møte i kommunestyresalen i Vang.

Statens Vegvesen og Vang kommune håper flest mulig av de berørte grunneierne har anledning til å delta.

Plandokumenter og merknadsfrist

Plandokumentene gjøres tilgjengelig på trafikkstasjonen på Fagernes, servicetorgene i rådhusene i Nord‐Aurdal, Vestre Slidre og Vang, på prosjektets hjemmeside: 

Merknader sendes skriftlig til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost‐ost@vegvesen.no

Oversendelsen merkes «E16 Utbedringsstrekning Fagernes‐Øylo, saksnr: 18/151782».

Kontaktpersoner og nettside

Knut Westerbø, tlf. 974 67 438, E‐post: knut.westerbo@vegvesen.no

Jon Rabben Lundby, tlf. 412 01 179, E‐post: jon.rabben@vegvesen.no

Mer her.