Utlyste stillingar no
06
des
Oppmålingsingeniør og fagansvarlig matrikkel
Vang kommune
Oppmålingsingeniør og fagansvarlig matrikkel

Stillinga omfattar ansvar for fagområda eigedomsoppmåling, matrikkelføring, oppretting og endring av eigendom, seksjonering og kartforvaltning/GIS. Oppmålingsingeniør sine oppgåver er viktige for etaten, der det òg blir behandla plansaker, byggesaker, konsesjonssaker m.v.

Stillinga krev mykje sjølvstendig arbeid, og i tillegg må den som tilsettast samarbeide med dei andre tilsette i etaten. Oppfølging av grunneigarar og andre kundar er og ein viktig del av jobben.

OPNE ANNONSE  

08
des
Miljøterapeut - psykisk helse
Vang kommune
Miljøterapeut - psykisk helse

Psykisk helseteneste er eit lågterskeltilbod for alle busette i kommunen.

Tenesta arbeider med terapeutisk tilbod til personar innan psykiatri, rusavhengigheit, livkriser mm. Det er tre tilsette i tenesta.

Stillinga inneheld også eit engasjement i 10 % (sum 90% i perioden). Denne er knytt til eit pågåande skulehelseprosjekt som er forventa å vare minimum ut året 2021.

 

OPNE ANNONSE  

01
des
Tilkallingsvikarar i skule og barnehage
Vang kommune
Tilkallingsvikarar i skule og barnehage
Er du flink med barn og ynskjer å jobbe som tilkallingsvikar? Me søkjer no etter tillkallingsvikarar i barnehagane våre og grunnskulen. Det er behov for lærarar, barnehagelærarar, fagarbeidarar og assistentar. 
Barna våre i Vang fortener kun det beste! Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte tilsette som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt tredje år i denne satsinga.
Me tek i mot søknadar fortløpande gjennom året. Vert du med oss på laget?
Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåver som lærervikar: 
 • Undervisning på barne- og/eller ungdomstrinnet
 • Førebuing og etterarbeid til undervisingstimar
 • Samarbeid med kollegaar
 • Medansvar for elevane sitt arbeids- og psykososiale miljø i henhold til Opplæringalova §9a.

Arbeidsoppgåver som fagarbeider og assistent i skule/barnehage:

 • Delta aktivt i leik og på tur, assistere i samlingsstund og i undervisinga
 • Assistere og eventuelt bidra i planlegging av aktivitetar og i kvardagslege gjeremål.
 • Jobbe både med barnegrupper og enkeltelevar
Kvalifikasjonar
 •  Relevant utdanning som barnehagelærar/lærar/spesialpedagog eller fagarbeidar er ynskjeleg. Fullført videregåande skole er eit minimumskrav.
 • Erfaring frå barnehage eller skule er ein fordel. Men me ynskjer også deg som har erfaring frå å jobbe med barn og unge i ei anna setting, som til dømes musikk, sport, fritidsaktivitetar eller barnepass.
 • Du må ha gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg
Personlege eigenskapar
Me søkjer deg som:
 • har eit engasjement for barn og unge
 • er inkluderande, positiv og omsorgsfull
 • er kreativ og løysingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er komfortabel med å tilpasse deg forskjellige type menneske i ulike situasjonar
 • er ein tydelig vaksen som klarer å gje beskjed og sette grenser
Me tilbyr
 • Ein gjevande og meningsfull jobb, kor du gjer en forskjell i barna sin kvardag.
 • Ein variert og fleksibel arbeidsdag
 • Du bestemmer sjølv når og kor mykje du vil jobbe
 • Løn etter kommunens løns- og stillingsregulativ
 • Den enkelte tilkalling du som ekstravakt tek på deg, medfører eit enkeltståande mellombels arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljølova § 14-9 (2). Tilkalling skjer etter behov ved fråvær pga. sjukdom, ferie eller andre mellombelse forhold som medfører behov for mellombels arbeidskraft.
Kontaktinfo
Tommy-René Stordal
Kommunalsjef oppvekst, kultur og integrering
 61 36 94 20
Solveig Rønneberg
Etatsrådgjevar oppvekst, kultur og integrering
 61 36 94 21

OPNE ANNONSE  

06
des
Forsikringsrådgiver
Valdres sparebank
Forsikringsrådgiver

Valdres Sparebank er den største lokalbanken i Valdres, og ble etablert i 1860. Hovedkontoret ligger i Slidre, med avdelinger i Vang, Fagernes og Bagn. Vi er totalt 22 medarbeidere, som jobber innen bank, finansiering og forsikring.

Nå styrker Valdres sparebank staben ytterligere ved kontoret i Vang - og stillingen som forsikringsrådigver er lyst ut.

OPNE ANNONSE  

10
des
Prosjektleder
For bedrift
Prosjektleder

For en av de mest offensive bedriftene i dalføret Valdres, og Vang i Valdres er vi interessert i å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å arbeide innfor følgende fagfelt.

 • Alt1: Prosjektleder, kalkulasjon, salgs- og leveransecontroller, kundeoppfølging.
 • Alt2: Kalkulasjon, prosjektkoordinering, prosjektledelse – salg og salgscontrolling

Bransjen er innenfor byggenæringene inklusive produksjon til entreprenørbransjen og selvstendige bygg. Hverdagen kommer til å bestå av priskalkulasjon, kundeoppfølging og salgsoppfølging mersalg. Både på enkeltprodukter innenfor tilvalg samt komplette leveranser av hytter og hus.

Vi er på utkikk etter personer som kan ha følgende bakgrunn, erfaring og utdanning
 • Bygg og anlegg
 • Kundeorientert
 • Interesse og forståelse for tall
 • Kalkulasjon av bygg og anleggsprosjekter
 • Leveringsorientert prosjektarbeid
 • Mersalg, tilvalg og kundeservice
Utdanning og erfaringsnivå
 • Gjerne byggfaglig utdanning og bakgrunn
 • Data-, Økonomi- og tallforståelse
 • Sosial kompetanse og gode referanser

For mer informasjon om stillingen - kontakt næringsutvikler Dag Inge Bruflot i Innovangsjon SA.
daginge@vangivaldres.no // 958 73 757

Jobbhistorikk: Så langt i år
31
mai
Brukarstyrt personleg assistent (BPA)
Vang kommune
Brukarstyrt personleg assistent (BPA)
Fast stilling, assistent, kvilande nattvakt i BPA, miljøtenesten med 30,05 % lønsbrøk  og 67,61% stillingsbrøk.
Vaktene er for tida frå og med måndag til og med torsdag, annankvar veke.
Stillinga er knytt til BPA, og ved endra behov for bistand vil stillinga kunne endrast.
Det er ynskjeleg med sertifikat kl. B
Arbeidsoppgåver
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
Kvalifikasjonar
 • Kvinnelige søkjarar vert føretrukke (etter brukars ynskje)
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Ynskjeleg med erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Vi tilbyr
 •  Eit spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
Søknadsfrist 31.05
Kontaktinformasjon
Elisabeth Hålien
Leiar miljøtenesten
61 36 95 50
990 90 013

 

01
jun
Biblioteksjef
Vang kommune
Biblioteksjef ved Vang folkebibliotek

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som biblioteksjef frå 01.08.20.

Vang folkebibliotek held til på Vangstunet i Vang sentrum, i lyse og flotte lokalar. Folkebiblioteket er ei avdeling i etat for oppvekst, kultur og integrering og har ca. 1,45 årsverk. 

Biblioteket ynskjer å ha ei aktiv samfunnsrolle, og driv brei formidlingsaktivitet. Me har godt samarbeid med ulike institusjonar, frivillige organisasjonar og har eit regionalt samarbeid med biblioteka i Valdres. Me søkjer ein biblioteksjef som kan utvikla biblioteket i tråd med samfunnet og brukarane sine behov. Du må vera interessert i nytenking når det gjeld litteratur- og kulturformidling, og biblioteket som møteplass og kunnskapsarena. Det er ynskjeleg at vår nye biblioteksjef tek ei aktiv formidlingsrolle, og har ei sterk interesse for barne- og ungdomslitteratur. Biblioteksjefen vil samarbeide tett med dagleg leiar av Vang frivilligsentral og skulebibliotekaren på Vang barne- og ungdomsskule. Arbeidstid i arbeidsplan som omfattar kveldsvakter og laurdagsvakter. Ein må også rekna med noko arbeid på kveld i samband med arrangement.

Biblioteksjefen er fagleg og administrativ leiar for avdelinga og rapporterer direkte til kommunalsjef for oppvekst, kultur og integrering.

Arbeidsoppgåver
 • Dagleg drift av biblioteket
 • Arrangement og marknadsføring
 • Personal- og budsjettansvar
 • Fagleg utvikling og prosjektleiing
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar
Kvalifikasjonar
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap
 • Ynskjeleg med leiarkompetanse og leiarerfaring, men ingen føresetnad
 • Gode IKT-kunnskapar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar
 • er kreativ og utettervend
 • er ein tydeleg leiar som er utviklings- og prosessorientert
 • er ein relasjonsbyggar
 • er sjølvstendig og løysingsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • har evne til og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • er strukturert og endringsvillig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Deltaking i eit veletablert og dyktig leiarteam i etaten
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle etter kommunalt reglement
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Kontaktinfo

Tommy-René Stordal
Etatsjef Oppvekst, kultur og integrering
61 36 94 20
tomsto@vang.kommune.no

Solveig Rønneberg
Etatsrådgjevar
61 36 94 21
solveig.ronneberg@vang.kommune.no

31
mai
Støttekontakt og avlastar
Vang kommune
Støttekontakt og avlastar
Miljøtenesta i Vang kommune har behov for fleire støttekontaktar og avlastarar.
Dette er tidsbegrensa oppdragsavtalar og ein er ikkje fast ansatt i kommunen.
Ein kan, eventuelt, ha ei slik stilling i tillegg til ei fast 100% stilling i kommunen.
Det er ikkje krav om politiattest, men ein slik kan krevjast framlagt.
Arbeidsoppgåver
Støttekontaktar
Oppdrag vil variere, men stort sett væra ein støttande person i aktivitetar.
Avlastarar
Avlastning i tenesteyters heim
Kvalifikasjonar
Støttekontaktar
 • Me ynskjer personar som er trygge på seg sjølv, sosiale, fleksible, blide og kreative.
 • Treng spesielt mannleg støttekontakt i alderen 20-40 år
 • Førarkort klasse B
 • Frå snarast og etter avtale med leiar for IHT, Miljøtenesta
Avlastar
 • Me ynskjer personar som er trygge på seg sjølv, sosiale, fleksible, blide og kreative.
 • Trygge ,vaksne omsorgspersonar.
 • Frå snarast og etter avtale med leiar for IHT, miljøtenesten.
Vi tilbyr
 • Eit spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring og rettleiing
Kontakt
Elisabeth Hålien
Leiar Miljøtenesten
61369550
99090013
elisabeth.halien@vang.kommune.no

 

01
jun
Kontormedarbeidar
Vang kyrkjelege fellesråd
Kontormedarbeidar
Kontormedarbeidarstilling i 50 % på kyrkjekontoret i Vang i Valdres er ledig med tiltreding snarast mogleg.
Hovudoppgåver
 • Sekretærfunksjon for sokneråd, sokneprest og Kyrkjeleg fellesråd.
 • Arkivering
 • Vang menighetsblad
 • Statistikk
 • Kyrkjeval
 • Media.
Løn etter vanleg tariff for kontormedarbeidar. Må vere medlem i Den norske kyrkja.
Søknad og CV sendast innan 1. juni 2020 til kyrkjekontoret.
Spørsmål om stillinga kan rettast til kyrkjeverje Guro Hovda på tlf. 41265178 eller leiar i fellesrådet, Steinar Frøyen tlf. 40469080.

 

31
mai
Medarbeidar legekontor
Vang kommmune
Medarbeidar legekontor
Vang legekontor har tre fastlegar og tre medarbeidarar som har arbeidd saman i fleire år. Den eine medarbeidarstillinga på 60 % vert no lyst ut i håp om å finne vår nye kollega.
Arbeidsoppgåver
 • Hovudansvar for laboratoriet etter grundig opplæring
 • Vurdere hastegrad når pasientane kontaktar legekontoret
 • Pasientretta aktivitet: EKG, spirometri, blodprøver, stell av sår og liknande
 • Administrere timebøker
 • Yte praktisk hjelp til legane ved behov
 • Kontorarbeid knytt til verksemda
Kvalifikasjonar
Søkjarar må ha:
 • Helsefagleg utdanning (fagbrev eller høgskule)
 • God skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne 
Søkjarar bør ha:
 • Relevant erfaring frå spesialisthelsetenesta eller kommunehelsetenesta
 • Kunnskap om bruk av relevante datasystem
Personlege eigenskapar
 • Lærevilje
 • Samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet 
Vi tilbyr
 • Eit triveleg arbeidsmiljø
 • Nye utfordringar kvar dag
 • Gode kollegaer som gjerne hjelper deg
 • Løn etter kvalifikasjonar og tariffavtale
Kontakt
Marit Tuv
Kommuneoverlege
 97566647
Guro Råheim Kvam
Kommunalsjef Helse - og omsorg
 61 36 94 74
 990 91 187
01
jul
Ekstrahjelp/ tilkallingsvikar
Tindulf hyttebutikk
Ekstrahjelp/ tilkallingsvikar

Tindulf er en hyttebutikk i Vang sentrum med eit variert vareutvalg av interiørvarer, hvitevarer og hytte- og fritidsprodukter for gass og 12V, samt litt verktøy og utstyr. Vi er samlokalisert med Elektrisk Installasjon AS.

Vi søker deg som kan tenke deg en liten ekstrajobb som tilkallingsvikar eller ekstrahjelp i en spennende butikk. Det blir alt fra enkelte dager eller timer, til ferieuker. Kan også bli litt kontorarbeid ved behov. Denne sommeren/høsten kan det bli et par hele uker, samt dager/timer ved behov.

Stikk innom oss viss du vil vite litt mer, eller send oss en e-post: post@elektriskinstallasjon.no, eller ring 90879689

 

03
aug
Dagleg leiar
Vang Avløysarlag SA
Dagleg leiar

Vang Avløysarlag SA søker etter dagleg leiar i 50% stilling.

Vang Avløysarlag SA er eig av medlemma. Kontoret ligg i Synshagen Næringspark AS.

Styret vil ved ansettinga legge vekt på gode personlege eigenskaper, og gode samarbeidsevner.

Stillinga inneheld blant anna:

 • Lønnskøyring
 • Regnskapsføring
 • Administrere landbruksvikar
 • Hjelpe medlemane med å finne arbeidshjelp (avløysarar)
 • Informere medlemane om nyhende i ordninga
 • Hjelpe medlemane med ulike skjema og søknader, samt dokumentasjon.

Det er ein variert og fleksibel jobb.

Snarleg tiltreding med lønn etter avtale.

Nærmare opplysninger om stillinga rettast til styreleiar Ola Norvald Hagen tlf.92207321

Skriftleg søknad sendas Vang Avløysarlag SA, Synshagen Næringspark AS, Tyinvegen 4850 2975 Vang i Valdres eller e-post: ola.n.hagen@hotmail.com. 

Søknadsfrist 3. august.

 

13
sep
Pedagogisk leiar
Vang kommune
Pedagogisk leiar

Fredheim barnehage har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leier. Stillinga er ledig frå 01.01.2021.


Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter ein fagleg sterk og engasjerte pedagog som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt tredje år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Fredheim barnehage er lokalisert i Vang sentrum. Barnehagen held til i flotte og nyoppussa lokalar, og har utedagar i naturskjøne omgjevnadar.

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Ynskjeleg med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
Personlege eigenskapar
 • Me ser etter deg som er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • er strukturert og endringsvillig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Vi tilbyr
 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov - og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Flyttegodgjersle etter kommunens reglement 
   

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
 
Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. Ved tilsetjing vert det krevd politiattest, ikkje eldre enn 3 mnd.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk gjennom heimesida til Vang kommune.

Spørsmål om stillingane kan rettast til barnehagestyrar Karin Trøen, tlf. 61 36 94 90 - 928 912 31 eller kommunalsjef Tommy-René Stordal 61 36 94 20.


Vestlandsfjell og Austlandsklima er den slåande kombinasjonen som gjer Vangsnaturen unik. Når vangsgjeldingen i tillegg er kjent for eit godt lynne er resultatet ei fjellbygd av sjeldant godt merkje lengst vest i Valdres. I Vang finn du mykje av Jotunheimen, delar av Skarveheimen, fiskevatn, stølar, skiterreng, jaktterreng og all den plassen du kan ynskje deg av eit villmarksområde. Du finn også jordbruk, turisme og gründerar i eit levande og inkluderande bygdesamfunn. Vang er sentralt på ein litt usentral måte, det er 250 kilometer til både Oslo og Bergen og noko lenger til Trondheim. Altså er du midt i smørauget sør i Noreg i ein kommune som har framtidstru og satsar på gode kommunale tenestar på alle område: Nemnast kan nyrenovert skule med fleirbrukshall og eit rikt kulturliv. 

16
sep
Fysioterapaut
Vang kommune
Fysioterapaut, årsvikariat

Vang kommune har ledig eitt års vikariat for fysioterapeut frå 1. oktober 2020, med mogleg forlenging.

Stillinga er eit driftstilskott 60%.  

Arbeidsoppgåver

Avtalefysioterapeut samarbeider tett med kommunal fysioterapeut, og har mellom anna ansvar for oppfølging av barn.

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring frå barnefysioterapi er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Heimelen krev politiattest.

Personlege eigenskapar
 • Kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner på tvers av faggrupper
 • Må trivast med å arbeide sjølvstendig
 • Må ha stor arbeidskapasitet
 • Vera god på å kommunisere
 • Sjølvstendig og evne til å skape framdrift åleine, men og ilag med andre
 • Fleksibel og løysingsorientert
Vi tilbyr
 • Eit godt, triveleg og utfordrande arbeidsmiljø
 • Gode forhold for samarbeid, utvikling og kompetanseutnytting 

Me tilbyr gunstig leigeavtale ved Vang fysikalske institutt. Det er to andre fysioterapeutar ved instituttet.

Driftsavtalen regulerast av den til einkvar tid gjeldande ASA 4313.

Kommunen kan hjelpe til med bustad.

Kontakt

Karoline Melingen
Fysioterapeut
950 54 437
karoline.mælingen@vang.kommune.no

15
okt
Vang kyrkjelege fellesråd
Kyrkjetenar

Vil du vere med i den gode kyrkjestaben i kyrkja i Vang? 

Det er ledig stilling som kyrkjetenar i Høre stavkyrkje frå 1. januar 2021.

Stillinga er på 9 %, og arbeidet er vanlege kyrkjetenaroppgåver; teneste ved gudstenester og andre kyrkjelege handlingar, ringing ved høgtider, litt forefallande arbeid og lokal brannansvarleg. 

Du bør vere ganske fleksibel i forhold til arbeidstid, då t.d. gravferder må skje på dagtid. Personleg eignetheit blir lagt vekt på.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kyrkjekontoret

Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Søknaden skal sendast til:
Kyrkjekontoret i Vang 
Tyinvegen 5161
2975 VANG I VALDRES

Eller på e-post: post.vangivaldres@kirken.no

14
okt
Folkehelsekoordinator
Vang kommune
Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator er ein pådrivar for folkehelsearbeidet i kommunen, og bindeledd og rådgjevar på folkehelseområdet mellom ulike forvaltningsnivå.

Folkehelsekoordinator er pt. organisert i helse- og omsorgsetaten.

14
okt
Fagleiar psykisk helseteneste
Vang kommune
Fagleiar psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste er eit helsetilbod retta mot menneske med utfordrande livssituasjonar; livskriser, psykiske lidingar og konsekvensar av dette hjå den enkelte, deira familie og nettverk. Tilbodet består av samtaler individuelt og i grupper, heimebesøk, informasjon og rettleiing. Det er utstrakt samarbeid med andre tenester, internt og eksternt.  Tenesten er samlokalisert med helsesjukepleiartenesta, friskliv, legekontor og fysioterapeut og kommunepsykologen i Øvre Valdres.

Me er på jakt etter ein engasjert medarbeidar, som likar utfordringar. Saman med kollegaer vil du vera med på spennande og varierte oppgåver, utvikle tenesten og kunne fremje folkehelse i form av førebyggjande arbeid. Fagleg utvikling står i fokus.

14
okt
Helsefagarbeidarar, BPA-stillingar og tilkallingsvakt i miljøtenesta
Vang kommune
Helsefagarbeidarar, BPA-stillingar og tilkallingsvakt i miljøtenesta

Vang kommune treng folk til fleire ulike stillingar.

06
nov
Medarbeidar ved Vang frivilligsentral
Vang kommune
Medarbeidar ved Vang frivilligsentral

Det er ledig 20 % stilling ved Vang frivilligsentral, frå 16.11.20 til og med 30.09.22. Stillinga er eit vikariat for dagleg leiar som skal ha deltidspermisjon.

Vang frivilligsentral er samlokalisert med Vang folkebibliotek på Vangstunet, i sentrum av kommunen. Sentralen jobbar med eit breitt spekter av aktivitetar og oppgåver innan frivilligheit, kultur, mestring og læring, integrering, og sosiale møteplassar. Hovudmålet er å ‘Vere ein katalysator for frivillig verksemd i Vang’, og visjonen er ‘Møte mellom menneske’.

09
nov
Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent
Vang kommune
Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune har ledig fleire helgestillingar ved avdelinga langtid, avdelinga kortid ved Vangsheimen. Stillingane er frå 12 - 18 % i storleik.

09
nov
Helsefagarbeidar langtidsavdeling
Vang kommune
Helsefagarbeidar langtidsavdeling
Vang kommune har ledig mellombels 61,74% stilling for helsefagarbeidar, frå 1.1.2021, med arbeid ved langtidsavdeling. Stillinga har tredelt turnus med 4 helger på 12 veker. Ein må pårekne arbeid på andre avdelingar etter behov.
09
nov
Fagarbeider
Vang kommune
Fagarbeider

Barnehagebarna våre fortener dei beste fagarbeidarane. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt tredje år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

09
nov
Pedagogisk leiar
Vang kommune
Pedagogisk leiar

Fredheim barnehage har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leier. Stillinga er ledig frå 01.01.2021. Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane.

Me søkjer etter ein fagleg sterk og engasjerte pedagog som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt tredje år i denne satsinga. Vert du med oss på laget? Fredheim barnehage er lokalisert i Vang sentrum. Barnehagen held til i flotte og nyoppussa lokalar, og har utedagar i naturskjøne omgjevnadar.

06
sep
Butikkmedarbeidar og kontorsjef
Elektrisk Installasjon AS / Tindulf hyttebutikk
Butikkmedarbeidar og kontorsjef

Elektrisk installasjon AS har sidan 1978 montert elektriske anlegg i privathus, driftsbygningar, næringsbygg og hytter i Vang og nabokommunane. Dei siste åra har bedrifta også hatt kontor i Vang sentrum og butikk for elektriske artiklar i samdrift med Tindulf hyttebutikk.

Bedrifta ser no etter ein butikkmedarbeidar og kontorsjef i 100 % fast stilling.

Arbeidsoppgåver
 • Fakturering
 • Bemanning av butikk i Vang sentrum
 • Rekneskap
 • Timelister for lønn
 • Dokumenthandtering
 • Anna kontorarbeid
Kvalifikasjonar
 • Strukturert og sjølvstendig med god ordenssans
 • Serviceinnstilt ovanfor kunder
 • Gode datakunnskaper
 • God med tal og rekneskap
 • Gjerne erfaring med Visma eller andre rekneskapsprogram
 • Elles ingen formelle krav
Vi tilbyr
 • 100% stilling
 • Eige kontor
 • Løn etter avtale
 • Hjelp med å finne bustad

For spørsmål kring stillinga, kontakt dagleg leiar Kjell Arne Dalåker tlf: 416 09 478 // post@elektriskinstallasjon.no

Søknaden sender du til post@elektriskinstallasjon.no

Søknadar vert handsama fortløpande.

01
mar
Frisør
Føsse frisørstudio
Frisør

Føsse Frisørstudio i Ryfoss rekrutterar og ser etter  frisør med fagbrev

JD38058Stillingsprosenten vil liggje mellom 40 % og 100 % - alt etter avtale. 

Vi søkjer han/ho som er blid, utadvendt og som ynskjer å verta ei del av vår fantastiske arbeidsgjeng.

Søknad sendes på e-post til post@fossestudio.no eller slå på tråden til 94891205

15
jan
Utvikler (full-stack)
Weisstech AS
Utvikler (full-stack)

Brenner du for utvikling av løsninger som gjør hverdagen enklere for andre mennesker? Trives du med å løse utfordringer knyttet til integrasjon med andre system via APIer? Er du opptatt av at koden du skriver er gjenbrukbar og strukturert, og har god kvalitet? Da er det kanskje deg vi leter etter!

Vi søker etter full-stack systemutvikler med øye for drift, til vårt hovedkontor i Vang i Valdres.

Her vil du jobbe med applikasjonen vår Omhu, med alt fra design av frontend, til systemintegrasjon med andre løsninger. Du vil også ta del i drift av applikasjonen, og utforme og implementere systemarkitektur.

Du har relevant utdannelse fra høgskole eller universitet og kan vise til konkrete arbeider du har gjort, enten det er i skole- eller jobbsammenheng.

Ønskede kvalifikasjoner

Frontend

 • HTML/CSS
 • JavaScript/Node
 • Angular

Backend

 • .NET (fortrinnsvis .NET core)
 • Kunnskap om SQL-spørringer og databasestruktur

Drift

 • Generell kunnskap om Linux
 • Virtuelle maskiner i Azure
 • Utenom dette, er det en bonus om du har kjennskap til Python, Docker og Git.

Du har evnen til å jobbe systematisert, prioritere, og jobbe like godt i en gruppe som alene. Du liker utfordringer som kan virke hårete, men jobber systematisk for å finne en løsning. Hos oss får du være med på å skape fremragende brukeropplevelser sammen med dyktige kollegaer med forskjellig bakgrunn og kompetanse.

Vi tilbyr en spennende jobb i Vang i Valdres, hvor innovasjon, kreativitet og felleskap er en del av kulturen. Ved foten av Jotunheimen, kan du boltre deg i et hav av aktiviteter både sommer og vinterstid. 

Anledning for faglig og personlig utvikling, en fleksibel arbeidsplass, og store muligheter til å forme dine egne arbeidsoppgaver. Konkurransedyktige betingelser, og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jan Egil Jægersborg på e-post: janegil@weisstech.no.

Vi tror at flinke folk kjenner flinke folk. Du kjenner kanskje noen som er perfekt for denne stillingen? Tips oss gjerne!

Send din søknad, gjerne med link til prosjekter du har gjort, sammen med med CV til: jobb@weisstech.no. Søknadene blir behandlet fortløpende og konfidensielt.

Søknadsfrist 15. januar 2020.

26
jan
Leiar Vang læringssenter
Vang kommune
Leiar Vang læringssenter

Det er ledig 100 % stilling som leiar for Vang læringssenter frå 01.04.20. Pt. er det tillagt 20% undervising til stillinga.

Vang læringssenter organiserer og tilbyr undervising i norsk og samfunnskunnskap for vaksne. Læringssenteret gir tilbod om asylnorsk for asylsøkjarar som bur på mottaket i Vang, kurs for arbeidsinnvandrarar og andre innvandrarar som har rett til norskundervisning, samt introduksjonsordning for dei som er busette flyktningar i Vang kommune.

Læringssenteret tilbyr også opplæring spesielt organisert for vaksne etter Opplæringslova kap. 4A, grunnskule og spesialundervising. Under læringssenteret ligg også bufellesskapet for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016. Gullringen bufellesskap har 6 busette ungdomar.

Administrasjonen på læringssenteret består av leiar i 100% stilling og konsulent i 100% stilling.

Leiar for Vang læringssenter er fagleg og administrativ leiar for avdelinga og rapporterer direkte til etatsjef for oppvekst, kultur og integrering.

Arbeidsoppgåver
 • Overordna ansvar for oppfølging av tilsette og elevar
 • Sakshandsaming i samband med busettingsvedtak, integrerings- og norsktilskot mv.
 • Personal- og budsjettansvar
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Koordinerande ansvar og samarbeid med ulike tenester i Vang kommune for læringssenteret, inkludert underavdelingane Vang vaksenopplæring og Gullringen bufellesskap.
Kvalifikasjonar
 • Minimum 3-årig relevant høgskuleutdanning, fortrinnsvis pedagogisk utdanning
 • Ynskjeleg med leiarkompetanse og leiarerfaring
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • God IKT kompetanse
Me ser etter deg som
 • Har erfaring med og interesse for arbeid med elevar, flyktningar/asylsøkjarar og menneske frå ulike kulturar
 • Er ein tydeleg leiar som er prosessorientert
 • Er ein relasjonsbyggar
 • Er sjølvstendig og løysingsorientert
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • Har evne til og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • Er strukturert og endringsvillig
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Deltaking i eit veletablert og dyktig leiarteam i etaten
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle etter kommunalt reglement
 • Kommunen har personalbustadar for leige

Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.


Spørsmål om stillingane kan rettast til etatsjef Tommy-René Stordal, tlf. 61 36 94 20, eventuelt via e-post tomsto@vang.kommune.no eller etatsrådgjevar Solveig Rønneberg, tlf 61 36 94 21, eventuelt via e-post solveig.ronneberg@vang.kommune.no

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk her.

Søknadsfrist: 21.01.2020

02
feb
Daglig leder
Monter Kvismo
Daglig leder

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgs- steder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark samt kjedene Flisekompaniet og Montér. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har mer enn 180.000 medarbeidere i 68 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Ettersom den nåværende daglige lederen går over i en annen stilling, søker vi etter ny daglig leder ved Montér Kvismo. Den nye daglige lederen må være resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet, samt evnen til å skape positiv utvikling i samarbeid med sine medarbeidere.
Arbeidsoppgaver:
 • Budsjett-, salg- og resultatansvar
 • Drift og utvikling av avdelingen
 • Personalledelse, bemanningsplaner og rekruttering
 • Tilrettelegge for, og følge opp, kampanjer og salgs- fremmende tiltak
 •  Planlegge, utarbeide, implementere og følge opp handlingsplaner og strategier
 • Gjennomføre og sikre salgskonsepter
 • Sette seg godt inn i butikkens datasystem
Kvalifikasjoner
 • Er en talentfull leder med gode lederegenskaper og sunne verdier
 • Har god kunnskap om både proff- og privatmarkedet
 • Er god på kommunikasjon
 • Er god til å bygge team, samt utvikle sine medarbeidere
 • Liker å oppnå resultater gjennom sine medarbeidere
 • Er resultatorientert, og kan vise til gode resultaterHar relevant erfaring fra varehandel og gjerne salgs erfaring mot proffmarkedet

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 02.02.2020

Tiltredelse: Etter avtale

For ytterligere spørsmål om stillingen ta kontakt med Kjell Magne Kvale Tlf: 975 21 671

Søknad med CV sendes til: monter@kvismo.no

Søknad merkes med: Daglig leder

26
jan
Pedagogisk leiar i barnehage
Vang kommune
Pedagogisk leiar i barnehage

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leiar i Høre barnehage frå snarast. I tillegg kan me få eit behov for ein pedagogisk leiar i 100 % vikariat.

Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte pedagogar som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt andre år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Me ser etter deg som 
  –Er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
  –Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
  –Er strukturert og endringsvillig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Me tilbyr
 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov -- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Flyttegodtgjersle etter kommunens reglement
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.
Kontaktinformasjon

Yvonne Mæland, Styrar Høre barnehage, 61 36 94 22 , Yvonne.Meland@vang.kommune.no

Solfrid Jordalen, Personalkonsulent, 61 36 94 18, solfrid.jordalen@vang.kommune.no

 

Søknadsfrist: 26.01.2020

09
feb
Personalrådgjevar
Vang kommune
Personalrådgjevar

Frå mars 2020 har Vang kommune ledig 100 % fast stilling som personalrådgjevar. Stillinga er ein del av rådmannen sin stab.

Som personalrådgjevar i Vang kommune arbeidar du tett saman med leiarar, tillitsvalte og tilsette i alle aspekt av personalforvaltninga. Stillinga er allsidig, med både rutineoppgåver og meir komplekse arbeidsoppgåver, noko som gir deg ein svært variert arbeidskvardag med stor grad av sjølvstende. Personalrådgjevar er med i regionalt personalleiarforum for kommunane i Valdres.

Kommunen brukar Visma Enterprise HRM, Webcruiter og Acos Websak. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Overordna arbeidsoppgåver
 • Sakshandsaming
 • Rådgjeving
 • Rekruttering og tilsetjing
 • Tariffoppgjer og forhandlingar
 • HMS- og IA-arbeid
 • Internkontroll
 • Utviklingsarbeid
 • Systemadministrator for mellom anna internkontroll og rekrutteringsprogram
Kvalifikasjonar
 • Relevant bachelorutdanning frå høgskule- eller universitet. Lang relevant tenesteerfaring kan kompensere for manglande formalkompetanse.
 • Relevant praksis
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for kommunal sektor
 • God evne til samarbeid og sjølvstendig arbeid
 • Gode IKT-kunnskapar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B og må disponera eigen bil
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting.
Me tilbyr

Me tilbyr godt arbeidsmiljø, løn etter avtale, god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og hjelp til å skaffe bustad.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

For informasjon om kommunen, organisering og tenestar, sjå www.vang.kommune.no

For meir informasjon om livet i Vang kommune sjå www.vangivaldres.no

Kontaktinformasjon

Erlend Haaverstad, Rådmann, 61 36 94 12, erlend.haaverstad@vang.kommune.no

Solfrid Jordalen, Personalkonsulent, 61 36 94 18, solfrid.jordalen@vang.kommune.no

Arbeidsstad
Tyinvegen 5161
2975 Vang i Valdres

 

Søknadsfrist: 09.02.2020

16
feb
Helgestillingar innan pleie og omsorg
Vang kommune
Helgestillingar innan pleie og omsorg

Vang kommune har ledig fleire helgestillingar innan avdelingane langtid, korttid og heimebasert omsorg. Stillingane varierar frå 13 -19 % i stillingsstorleik.

Stillingane har tredelt turnus med 4 helger på 12 veker, men det vil også vere mogleg med 6 helger på 12 veker om ynskjeleg.

Snarleg tiltreding er ynskjeleg.

Arbeidsoppgåver
 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten
 • Dokumentere i fagsystemet Profil
Kvalifikasjonar
 • Fortrinnsvis fagbrev og autorisasjon innan helsefag, sjukepleie - og vernepleiestudentar vert også oppmoda til å søkje
 • Ufaglærte med erfaring kan bli vurdert
 • Interesse og engasjement for fagfeltet
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B (gjeld for korttidsavdeling og heimebasert omsorg)
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy, gjerne erfaring frå Profil
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Me tilbyr
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Meir informasjon om stillingen kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Kontaktinformasjon

Stine Solemsli, Leiar Korttid og heimeteneste, 61 36 95 40, Stine.Solemsli@vang.kommune.no
Joanke Tito, Leiar Langtid, 61 36 95 34, Joanke.Tito@vang.kommune.no

 

Søknadsfrist: 16.02.2020

16
feb
Sommarvikarar innan Helse - og omsorg
Vang kommune
Sommarvikarar innan Helse - og omsorg

Vang kommune ynskjer sommarvikarar ved avdelingane langtid, korttid, heimebasert omsorg og miljøtenesta.

Me søkjer etter sjukepleiarar, sjukepleiarstudentar, vernepleierar, vernepleiarstudentar, helsefagarbeidarar og assistentar i inntil 100 % stilling.

I tillegg treng me avlastarar til born/unge, og yngre støttekontaktar innan miljøteneste.

Skriv gjerne kort om din motivasjon og interesse for å vere sommarvikar innan helse og omsorg, og også kvar du helst ynskjer å arbeide i prioritert rekkefølgje!

Arbeidsoppgåver
 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten
 • Dokumentere i fagsystemet Profil
Kvalifikasjonar
 • Autoriserte sjukepleiarar eller vernepleiarar, fagbrev og autorisasjon innan helsefag, studentar innan helsefag og ufaglærte assistentar/støttekontaktar/avlastarar
 • Interesse og engasjement for fagfeltet
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B (gjeld for korttidsavdeling,heimebasert omsorg og miljøteneste)
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy, gjerne erfaring frå Profil
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Me tilbyr
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Meir informasjon om stillingen kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Kontaktinformasjon

Stine Solemsli, Leiar Korttid og heimeteneste, 61 36 95 40, Stine.Solemsli@vang.kommune.no
Joanke Tito, Leiar Langtid, 61 36 95 34, Joanke.Tito@vang.kommune.no
Elisabeth Hålien, Leiar Miljøtenesta, 61 36 95 50, Elisabeth.Halien@vang.kommune.no

 

Søknadsfrist: 16.02.2020

16
feb
Helsefagarbeidar
Vang kommune
Helsefagarbeidar 65 % fast stilling ved Vangsheimen

Vang kommune har ledig ei 65 % fast stilling som helsefagarbeidar frå april 2020, på langtidsavdeling. Stillinga har tredelt turnus med 4 helger på 12 veker. Større stilling kan tilbys med 6 helger på 12 veker.

Snarleg tiltreding er ynskjeleg.

Arbeidsoppgåver
 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Primærkontaktansvar
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Dokumentere i fagsystemet Profil
Kvalifikasjonar
 • Helsefagarbeidar eller anna relevant fagbrev
 • Kompetanse om og erfaring med demens er ynskjeleg
 • Kunnskap om og erfaring med pasientsentrert omsorg og miljøbehandling
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Interesse i norsk tradisjonskultur
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy, gjerne erfaring frå Profil
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Me tilbyr
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Meir informasjon om stillingen kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Joanke Tito, Leiar Langtid, 61 36 95 34, Joanke.Tito@vang.kommune.no

 

Søknadsfrist: 16.02.2020

16
feb
Sjukepleiar
Vang kommune
Sjukepleiar 100 % vikariat ved Vangsheimen og heimetenesta

Vang kommune har ledig eit lengre vikariat i 100 % stilling for sjukepleiar, i perioda 01.03.20 tom 01.08.21, med arbeid ved langtid/korttidsavdeling og i heimetenesta. Stillinga har tredelt turnus med 4 helger på 12 veker.

Snarleg tiltreding er ynskjeleg.

Arbeidsoppgåver
 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten
 • Dokumentere i fagsystemet Profil
Kvalifikasjonar
 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy, gjerne erfaring frå Profil
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Me tilbyr
 • 10 års lønnsansiennitet ved oppstart for sjukepleiarar
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Meir informasjon om stillingen kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Kontaktinformasjon

Stine Solemsli, Leiar Korttid og heimeteneste, 61 36 95 40, Stine.Solemsli@vang.kommune.no
Joanke Tito, Leiar Langtid, 61 36 95 34, Joanke.Tito@vang.kommune.no

 

Søknadsfrist: 16.02.2020

16
feb
Sommarvikarar innan Kjøkken og reinhald
Vang kommune
Sommarvikarar innan Kjøkken og reinhald

Vang kommune søkjer etter sommarvikarar ved kjøkkenet på Vangsheimen, og også innan reinhald.

Vikarar innan reinhald vil primært vere på Vangsheimen, men reinhald ved andre avdelingar kan også vere aktuelt.

Skriv gjerne kort om din motivasjon og interesse for å vere sommarvikar innan feltet, og kvar du helst ynskjer å arbeide!

Arbeidsoppgåver

Kjøkken: Matlaging og servering ved kjøkkenet på Vangsheimen
Reinhald: Reinhald ved ulike avdelingar i Vang kommune, fortrinnsvis på Vangsheimen

Kvalifikasjonar
 • Gjerne fagkompetanse, men studentar og ufaglærte kan også søkje
 • Interesse og engasjement for fagfeltet
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Personlege eigenskapar
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Me tilbyr
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Meir informasjon om stillingen kan du få ved å vende deg til aktuell avdeling:

Kontaktinformasjon

Joanke Tito, Leiar Langtid, 61 36 95 34, Joanke.Tito@vang.kommune.no

 

Søknadsfrist: 16.02.2020

25
feb
Brukarstyrt personleg assistent
Stendi
Brukarstyrt personleg assistent

Torstein Lerhol søkjer etter vikarar som brukarstyrt personleg assistent med arbeidsstad Vang, Asker/Oslo og verda.

Er du glad i å jobbe med mennesker? Har du lyst på en spennende jobb som personlig assistent? Da synes jeg du skal søke på jobhos meg! Å jobbe som assistent for meg innebærer alt fra assistanse på jobb- og feriereiser til hjelp med intimhygiene og matlaging. Ingen dag er lik!

Hvem er jeg? En ung mann på 33 år, som er bosatt i Vang i Valdres, men jobber i Asker i ukedagene og har leilighet i Oslo. Reiser ellers mye rundt om i landet både i forbindelse med jobb, men og som foredragsholder. Jeg surfer rundt på rullestol, men jeg lar ikke det stoppe meg. Jeg er utdannet lektor, men jobber i dag som avdelingsleder i et av nordens største omsorgskonsern, er aktiv i politikken og sitter som representant kommunestyret. Jeg er ellers lidenskapelig opptatt av mat og benytter enhver fritid på kjøkkenet.

Hva kan jeg tilby deg? Spennende arbeidsdager, i en litt utradisjonell ”servicejobb”. En fantastisk spennende arbeidsplass som både inneholder naturskjønne omgivelser i Vang, men og et urbant tilsnitt i ”byen”. En av mine faste assistenter skal snart ut i fødselspermisjon, og da er jeg ute etter noen som er ute etter å jobbe i en full stilling i litt over ett år. Jeg er og åpen for at man kan dele stillingen i to mindre stillinger. I tillegg er jeg ute etter tilkallingsvakter, hvor det etter hvert kan bli mulighet for en mindre fast stilling. Dagene er delt i to 12-timersvakter, et dagskift og et nattskift. Oppstart snarlig.

Hva ser jeg etter? Fleksibilitet, spontanitet, god arbeidsmoral og positivitet. Alder er ingen hindring, men du må ha førerkort klasse B og være glad i å reise. Grunnet min stilling som avdelingsleder er jeg avhengig at du som assistent behersker norsk skriftlig og muntlig på en særdeles god måte.

Siden min daglige jobb er i Asker, Vang og ellers i landet, spiller det egentlig ingen rolle om du bor i Oslo, Valdres eller midt i mellom. Det blir reising uansett.

Formaliteter: Du vil bli ansatt som personlig assistent i Stendi Assistanse, og det er jeg som er arbeidsleder og styrer ordningen i det daglige. Lønn etter tariff. Forsikring og pensjon er en selvfølge.

Høres dette ut som en jobb for deg, da håper jeg du sender en søknad med CV til meg på epost torsteinlerhol@gmail.com. Ved spørsmål ring mobil 48039475.

Kun henvendelser med både søknadstekst og CV vil bli besvart.

Søknadsfrist fortløpande.

01
mar
Biblioteksjef
Vang kommune
Biblioteksjef

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som biblioteksjef frå 01.08.20.

Vang folkebibliotek held til på Vangstunet i Vang sentrum, i lyse og flotte lokalar. Folkebiblioteket er ei avdeling i etat for oppvekst, kultur og integrering og har ca. 1,45 årsverk.

Biblioteket ynskjer å ha ei aktiv samfunnsrolle, og driv brei formidlingsaktivitet. Me har godt samarbeid med ulike institusjonar, frivillige organisasjonar og har eit regionalt samarbeid med biblioteka i Valdres. Me søkjer ein biblioteksjef som kan utvikla biblioteket i tråd med samfunnet og brukarane sine behov. Du må vera interessert i nytenking når det gjeld litteratur- og kulturformidling, og biblioteket som møteplass og kunnskapsarena.

Det er ynskjeleg at vår nye biblioteksjef tek ei aktiv formidlingsrolle, og har ei sterk interesse for barne- og ungdomslitteratur. Biblioteksjefen vil samarbeide tett med dagleg leiar av Vang frivilligsentral og skulebibliotekaren på Vang barne- og ungdomsskule. Arbeidstid i arbeidsplan som omfattar kveldsvakter og laurdagsvakter. Ein må også rekna med noko arbeid på kveld i samband med arrangement.

Biblioteksjefen er fagleg og administrativ leiar for avdelinga og rapporterer direkte til etatsjef for oppvekst, kultur og integrering.

Arbeidsoppgåver
 • Dagleg drift av biblioteket
 • Arrangement og marknadsføring
 • Personal- og budsjettansvar
 • Fagleg utvikling og prosjektleiing
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnarar
Kvalifikasjonar
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap
 • Ynskjeleg med leiarkompetanse og leiarerfaring, men ingen føresetnad
 • Gode IKT-kunnskapar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar
 • er kreativ og utettervend
 • er ein tydeleg leiar som er utviklings- og prosessorientert
 • er ein relasjonsbyggar
 • er sjølvstendig og løysingsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • har evne til og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • er strukturert og endringsvillig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Deltaking i eit veletablert og dyktig leiarteam i etaten
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Flyttegodtgjersle etter kommunalt reglement
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Kontaktinfo

Tommy-René Stordal
Etatsjef Oppvekst, kultur og integrering
61 36 94 20
tomsto@vang.kommune.no

Solveig Rønneberg
Etatsrådgjevar
61 36 94 21
solveig.ronneberg@vang.kommune.no

Søknadsfrist 01.03.2020

 

23
feb
Helgestilling Brukarstyrt personlig assistent
Vang kommune
Helgestilling Brukarstyrt personlig assistent

Vang kommune har ledig ei fast helgestilling som Brukarstyrt personlig assistent i Miljøtenesta. Stillinga er på 16,90 %, med 4 helger på 12 veker og kun dagvakter.

 

Søknadsfrist 23.02

23
feb
Helsefagarbeidar
Vang kommune
Helsefagarbeidar 50 % vikariat i Miljøtenesta

Vang kommune har ledig eit vikariat i 50 % stilling ved Miljøtenesta, frå 1.april og i første omgang ut august 2020. Stillinga har i hovudsak arbeid på begge bustadsbasane i Miljøtenesta, og også nokre uteoppdrag. Det er ynskjeleg at vikaren kan ta andre ledige vakter etter behov i Miljøtenesta. Stillinga har arbeid 4 helger på 12 veker.

 

Søknadsfrist 23.02

01
mar
Barnevernskonsulent
Vestre Slidre kommune
Barnevernskonsulent

I Vang og Vestre Slidre kommune er det felles barnevernteneste. Vestre Slidre kommune er vertskommune. Tenesta er organisert som ei eining med felles fagleg, økonomisk og administrativ leiar. Tenesta omfattar totalt 5,3 fagstillingar og ei kontorstilling på deltid.

Arbeidsoppgåver
 • Undersøkelse og kartlegging av barn sin omsorgssituasjon
 • Iverksetting og oppfølging av tiltak
 • Tiltaksarbeid, råd og rettleiing i familiar
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Representant i fylkesnemnd og øvrig rettsapparat
 • Oppfølging av fosterheimar og fosterbarn
Kvalifikasjonar

3-årig helse- og sosialfagleg utdanning, fortrinnsvis som barnevernpedagog eller sosionom, samt:

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Ha lyst på ein utfordrande jobb i eit tett samarbeid med gode arbeidskollegaer
 • Praksis frå arbeid i kommunalt barnevern
 • Personleg eigenskapar vil bli vektlagt
 • Tilfredsstillande politiattest før tiltreding
 • Den som blir tilsatt må ha førarkort og kunne disponere eigen bil mot skyssgodtgjersle
Personlege eigenskapar
 • Evne til å ta initiativ, arbeide sjølvstendig og i team, vera strukturert, målretta og ha gode samarbeidsevner
 • Kunne stå i pressa situasjonar og vera emosjonelt robust
Vi tilbyr
 • Løns- og arbeidsvilkår etter dei reglar som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglement og tariffavtalar.
 • Ein må regne med at enkelte oppdrag kan gå ut over normal arbeidstid.
 • Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og ein stad du vil trivast.
Andre opplysningar

Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald. Vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt ved behov.

Det vert gjort merksam på at namnet på ein søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bedt om at namnet blir unnateke offentleg søkjarliste. Ønskje om å bli unnateke offentleg søkarliste må grunngjevast i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkjaren vert varsla dersom ønskje ikkje kan takast til følgje.

Kontaktinformasjon Randi Stenberg, Avdelingsleiar, 97781956

Søknadsfrist 01.03

25
feb
Ambulansearbeidere
Sykehuset Innlandet
Ambulansearbeidere

Ved ambulansetjenesten Sykehuset Innlandet, område Vestoppland, stasjonene Valdres og Gjøvik, er det ledig følgende stillinger for ambulansearbeidere i turnus:

Seksjon Valdres - 100% vikariat fra d.d til 28.02.2021

01
mar
Dirigent for barnekoret - Kulturskulen
Vang kommune
Dirigent for barnekoret - Kulturskulen

Vang kulturskule har ledig stilling som lærar/dirigent for vårt barnekor i 2,99 % stilling, frå 1.august 2020

 

Arbeidsoppgåver
 • Me ynskjer ein lærar for barnekoret som kan engasjere ungane, utvikle dei musikalsk, lære dei å vere inkluderande og stimulere dei til å gå vidare på eit fag i kulturskulen.
 • Dersom kandidaten har kvalifikasjonar i andre kulturskulefag kan det vere aktuelt med andre fag i kulturskulen.
Kvalifikasjonar
 • Relevant 3 årig høgskuleutdanning
 • Søkjarar utan formalkompetanse, men med god realkompetanse kan vurderast
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivert, engasjert og omgjengelig
 • Personlig eignaheit vil bli vektlagt. Stillinga krev godkjent politiattest.
Me tilbyr
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknadsfrist 01.03

Kontakt

Oddbjørn Skeie - Rektor kulturskule - 61369423 // oddbjorn.skeie@vang.kommune.no

21
feb
Dagleg leiar
Kontorfellesskapet 1724 SA
Dagleg leiar

Kontorfellesskapet 1724 SA er eit samvirkebasert kontorfellesskap som er eigd av leigetakarane sine, med base på Vangstunet i downtown Vang. Me er på jakt etter ein dagleg leiar som både kan halde huset i gang og ta eit ansvar for vidareutviklinga av 1724-miljøet, som ei viktig klynge for kreative og teknologibaserte næringar i Vang.

Arbeidsoppgåver
 • Administrativt arbeid, herunder blant anna:
 • Oppfølging av husets økonomi og rekneskap
 • Oppfølging av avtaler med leigetakarar og huseigar
 • Sekretærfunksjon for kontorfellesskapets styre
 • Ansvar for den daglege drifta av kontorfellesskapet, herunder koordinering av:
 • Innkjøp og oppfølging av ulike driftsavtaler og abonnement
 • Praktisk tilrettelegging for gamle og nye leigetakarar
 • Reinhald og vedlikehald
 • Vertskap og lagbygging, herunder blant anna:
 • Koordinering av felleslunsjar og andre sosiale og faglege arrangement
 • Vertsrolle ved besøk til 1724
 • Representasjon av 1724 utad
Ynskjelege tilleggsoppgåver:

Me ynskjer oss ideelt sett ein dagleg leiar som også kan ta ei aktiv rolle for å vidareutvikle kontorfellesskapet inn i framtida, herunder også koordinering av den pågåande prosessen med utgreiing av et framtidig nybygg for kontorfellesskapet

Omfang og vilkår:
 • Storleiken på stillinga avhengjer av ambisjonsnivå og omfanget av oppgåver den daglege leiaren kan påta seg, men estimert til 20-40%
 • Honorar etter avtale og stillingas omfang
 • Oppstart etter avtale, men gjerne så snøgt som råd
 • Ideelt sett ynskjer styret at den som får oppdraget driv eiga verksemd og fakturerer 1724 for arbeidet, men dette er ingen absolutt føresetnad
 • For kandidatar som ynskjer å kombinere stillinga med oppstart/flytting av eigen verksemd kan 1724 tilby gratis kontorplass i oppstartsfasen etter nærmare avtale
Harde fakta:

Søknadsfrist: 21. februar 2020
Kortfatta søknad med CV kan sendast per e-post til post@1724.no
For spørsmål, ta kontakt med styreleiar Lennart lennart@friskforlag.no // 930 11 328

08
mar
Lærarstillingar
Vang kommune
Lærarstillingar

Elevane våre fortener dei beste lærarane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte lærarar som brenn for elevane si læring og trivsel!

Vang kommune har frå 01.08.20 ledig fleire faste stillingar og vikariat ved Vang barne- og ungdomsskule, inntil 200 % fast stilling, og inntil 200 % vikariat for skuleåret 2020-2021.

Vang barne- og ungdomsskule er ein kombinert barne- og ungdomsskule, med klassetrinn frå 1. - 10. klasse. Skulen er fulldelt og har omlag 200 elevar. Skulen har SMART-oppvekst som satsingsområde, og er godt i gang med implementering av ny læreplan. 

Skulen framstår som ny og moderne med flotte fasilitetar.

Søknadsfrist:08.03.2020

Arbeidsoppgåver

Stillingane vil bestå av undervisning i fleire fag på barne- og ungdomssteget.
Me søkjer etter allmennlærarar og grunnskulelærarar, og etterspør særskild undervisningskompetanse innan faga engelsk, mat og helse, migrasjonspedagogikk, byrjaropplæring 1-4. trinn og tysk 8-10. trinn. Kompetansebehov kan oppstå innan andre fag også.
Kontaktlærarfunksjon må påreknast.

Me ser etter lærarar som
 • Har godkjent undervisningskompetanse
 • Er gode klasseleiarar
 • Er i stand til å skape positive relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer
 • Er innstilt på å medverke postitivt i skulen sitt utviklingsarbeid
 • Er innstilt på å medverke til eit godt skulemiljø
 • Har god IKT-kompetanse
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

For undervisningsstillingane kan det verte aktuelt å gjennomføre prøveundervisning i samband med intervju.

Ved tilsetjing må ein legge fram gyldig politiattest.

Me tilbyr
 • Eit profesjonelt læringsfellesskap kor samarbeid står i sentrum
 • Tilhøyrsle i eit inspirerande, positivt og utviklande lærarteam
 • Faglege utfordringar og utviklingsmoglegheiter
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustader for leige.
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Tilsetjing på ordinære vilkår som til einkvar tid gjeld i kommunal sektor. Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA §2.3 har fortrinnsrett til utviding av stilling.

Kontaktinformasjon

Tor Nordaas
Rektor VBU
61 36 94 31
Tor.Nordaas@vang.kommune.no

Agata Gniewek Bøe
Inspektør VBU
61 36 94 32
agata.gniewek@vang.kommune.no

 

15
apr
Kokker
Eidsbugarden Hotel
Kokker

Tradisjonsrike Eidsbugarden hotell ligger vakkert plassert i vestenden av Bygdin. Dette er overnattingsstedet for deg som ønsker en helt unik opplevelse midt i den norske fjellheimen. Vi ønsker å være et sted der gjestene opplever varme og gjestfrihet, blir godt tatt vare på og føler seg hjemme. Et sted man ønsker å komme tilbake til, gang på gang.

Vi ser nå etter:
 • Kokk – Sesong juni- oktober og februar - mai 2021
 • Kokk – Sesong juli og august/ Ekstrahjelp

Søknadsfrist  15.April 2020

Ansettelsesform - Sommer/Sesong

Vi ser etter deg som er genuint interessert i god mat, lokal kultur og har lyst til å være med på å forme hotellets matfremtid.

Dine arbeidsoppgaver som kokk:
 • Tilrettelegge og lage mat av høy kvalitet i samsvar med våre ulike matkonsepter
 • Følge prosedyrer i henhold til IK-mat, renhold og sikkerhet
 • Bidra til at avdelingen når forventninger til gjestetilfredshet, kvalitet og lønnsomhet
 • Følge rutiner for økologiske- og kravmerkede produkter og kildesortering, samt bidra til å redusere matsvinn
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaer i kjøkkenet og andre avdelinger
Kvalifikasjoner og utdanning
 • Fagbrev som kokk er en fordel.
 • Kan vise til gode resultater fra lignende stilling
 • Snakker du ett av våre skandinaviske språk er det en stor fordel, men dersom dine engelskkunnskaper er gode og du er en fremragende kokk er det aller viktigst for oss
Personlige egenskaper
 • Leken, kreativ og kvalitetsbevisst - du vil få stor grad av frihet til å imponere våre gjester hver eneste dag
 • Godt humør, liker å by på deg selv og evner å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø med høyt tempo.
 • Serviceinnstilt, flink med gjester - både voksne og barn.

Som kokk ved rapporterer du til bestyrer, du vil jobbe etter vaktliste og må påregne arbeid på kvelder og i helger. Fleksibilitet er viktig.

Ansettelse er i utgangspunktet for sommersesongen, men det kan være muligheter for videre engasjement ved gode prestasjoner.

Vi imøteser din søknad så snart som mulig, og vil behandle alle søknader fortløpende.

Har du spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte oss.

Tiltredelse i stillingen er i juni.

Kontakt

Bøye Einang Mobil: 413 86000 / 934 10187
Ragnhild Solheim Mobil: 900 79831
e-post: post@eidbugarden.net

09
mar
Kyrkjetenar
Kyrkjekontoret i Vang
Kyrkjetenar i Øye kyrkje og St.Tomaskyrkja
Kyrkjetenar i Øye kyrkje og St.Tomaskyrkja

Det er ledig stilling som kyrkjetenar i Øye kyrkje 8,5 % og i St.Tomaskyrkja 5%. Stillingane kan kombinerast.

Arbeidet er vanlege kyrkjetenaroppgåver; teneste ved gudstenester og andre kyrkjelege handlingar, ringing ved høgtider, litt forefallande arbeid og lokal brannansvarleg.

Det er utarbeidd arbeidsinstruks og arbeidsomtale, og stillinga lønast etter vanleg tariff.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 61 36 95 90.

Søknadsfrist: 9. mars 2020

Søknaden skal sendast til:

Kyrkjekontoret i Vang
Tyinvegen 5161
2975 VANG I VALDRES

 

08
mar
Bensinstasjon/butikkmedarbeidar i 100% stilling
Vang Auto-Service AS
Bensinstasjon/butikkmedarbeidar i 100% stilling

Ledig stilling som Bensinstasjon/butikkmedarbeidar i 100% stilling hjå Vang Auto-Service AS. 

Me søkjer ein serviceinnstilt og utadvendt person til stillinga som bensinstasjon/butikkmedarbeidar i 100% stilling til YX i Grindaheim, som vil vera med på å utvikle butikken saman med sine medarbeidarar i tida framover. 

Kvalifikasjonar:
Serviceinnstilt
Over 18 år
Må kunne norsk

Om du har spørsmål til stillinga, eller ynskjer å søkje, ta kontakt med:
Arve Wangensteen
Mobil: 975 23 044
Tlf: 61 36 75 00
arve@vangautoservice.no
http://vangautoservice.no/

Søknadsfrist: Så snart som mogleg. Søknadar vurderast fortløpande. 

20
mar
Skaperkraft Valdres
Initiativledere

Uavhengig av alder, bakgrunn og bransje skal vi la folk utforske det ukjente, kjenne det tradisjonelle og med det skape nye muligheter. skaperkraftvaldres.no.

VI SØKER INITIATIVLEDERE
 • Stilling #1: Initiativleder for næringsliv & makerspace
  Stilling #2: Initiativleder for koding i skolen


Vi ser etter dere som har lyst til å g jøre en forskjell for fremtidens kompetanse i hele Valdres og brenner for skaperglede med bruk av teknologi. Bli med vårt team for å gi alle optimale utviklingsmuligheter.

#1 Vi ser etter deg som har lyst til å stimulere til innovasjon og skaperglede i bedrifter og makerspace.

#2 Vi ser også etter deg med pedagogiske evner som har lyst til å videreutvikle morgendagens idémakere med fokus på problemløsning.

Blir du gira av minst ett av punktene er du velkommen til å søke
 • Bygge relasjoner og kompetanse i et gryende skapermiljø.
 • Stimulere til frivillig aktivitet i makerspace og kodeklubber.
 • Drifte og utvikle makerspace med innkjøp, vedlikehold, kurs og arrangementer – for bedrifter, ungdom, voksne familier, med mer.
 • Være pådriver for å spre budskap og skape engasjement rundt teknologiske muligheter for fremtiden.
 • Hjelpe grunnskolene i gang med koding som metode i opplæringen.
 • Være med å arrangere «teknologileir» og Teknologidagen.
Vi tilbyr:

Godt arbeidsfellesskap, positive kollegaer, spennende utfordringer, varierte oppgaver og fleksibilitet – i et arbeid vi opplever møter godvilje og entusiasme i lokalsamfunnet.

Vi ser etter:

Gode samarbeidsevner, smittende entusiasme, nysgjerrighet, evne til å lære nye ting, fleksibilitet og teknologisk interesse.

Stillingene kan helt eller delvis kombineres – eller deles

Stillingsstørrelse og arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og interessefelt, så søk g jerne uansett hvor stor/liten stilling du ser for deg.

Arbeidssted: Valdres, fleksibelt.

Søknadsfrist: 20. mars.

Vi gleder oss til å høre fra deg! Ta gjerne kontakt med

Gudbrand Heiene: 413 35 496, post@skaperkraftvaldres.no eller Dag Inge Bruflot: 958 73 757, daginge@vangivaldres.no

01
apr
Pedagogar i barnehage (3 stk)
Vang kommune
Pedagogar i barnehage (3 stk)

Fredheim barnehage har ledig 100 % vikariat som pedagogisk leiar frå 01.06.20 til 31.07.21 og 100 % vikariat som pedagogisk leiar frå 01.08.20 til 31.12.20, med moglegheit for forlenging.

Høre barnehage har ledig 100 % mellombels stilling som pedagogisk leiar frå 01.08.20 til 31.07.21. Stillinga kan verte fast om behovet visar seg å vera vedvarande.

Barnehagebarna våre fortener dei beste pedagogane. Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte pedagogar som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt andre år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Fredheim barnehage er lokalisert i Vang sentrum og har p.t. 48 ungar fordelt på to avdelingar. Barnehagen held til i flotte og nyoppussa lokalar, og har utedagar i naturskjøne omgjevnadar.

Høre barnehage ligg vakkert til i Høresbygda sør i kommunen. Barnehagen held til i ein tidlegare skulebygning, med svært god plass og fine fasilitetar. I Høre barnehage har me frå komande haust 32 barn, og mange av dei har minoritetsspråkleg bakgrunn.

Kvalifikasjonar
 • Utdanning som barnehagelærar/førskulelærar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Gode IKT-kunnskapar
 • Personlege eigenskapar
 • er relasjonsbyggar, som er varm, raus, set borna først og ser læring i leik
 • er grunnleggande positiv, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • er strukturert og endringsvillig
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Me tilbyr
 • Eit inkluderande og engasjert arbeidsmiljø med høgt fagleg fokus
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen kan vera behjelpeleg med å skaffe bustad
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform. Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
Kontakt

Yvonne Mæland
Styrar Høre barnehage
61 36 94 22
992 67 531
Yvonne.Meland@vang.kommune.no

Karin Trøen
Styrar Fredheim barnehage
61 36 94 90
928 91 231
Karin.Troen@vang.kommune.no

01
apr
Flyktningkonsulent/Sosionom
Vang kommune
Flyktningkonsulent/Sosionom

Det er ledig 100 % stilling som flyktningkonsulent/sosionom ved Vang læringssenter frå snarast, seinast med tiltreding 01.08.20.

Vang læringssenter organiserer og tilbyr undervising i norsk og samfunnskunnskap for vaksne. Læringssenteret gir tilbod om asylnorsk for asylsøkjarar som bur på mottaket i Vang, kurs for arbeidsinnvandrarar og andre innvandrarar som har rett til norskundervisning, samt introduksjonsordning for dei som er busette flyktningar i Vang kommune. L-

æringssenteret tilbyr også opplæring spesielt organisert for vaksne etter Opplæringslova kap. 4A, grunnskule og spesialundervising. Under læringssenteret ligg også bufellesskapet for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016. Gullringen bufellesskap har 6 busette ungdomar. Administrasjonen på læringssenteret består av leiar i 100% stilling og sosionom i 100% stilling.

Leiar for Vang læringssenter er fagleg og administrativ leiar for avdelinga og vår nye sosionom vil samarbeida tett om drifta av læringssenteret og underavdelingar, med eit særskilt ansvar for oppfølging av 6 afghanske gutar i alderen 18 til 20 år. Til stillinga er det tillagt arbeid to kveldar i veka, med oppfølging i hyblar samt i bufellesskapet. Arbeid i helgar kan førekome, etter avtale med leiar.


Arbeidsoppgåver
 • Oppfølging av busette flyktningar og ungdomar
 • Rådgiving og sakshandsaming
 • Programrådgiving og undervising i arbeidslivskunnskap
 • Kartlegging av ressursar og behov, førebygge og finne gode løysingar for enkeltmennesket og vera eit bindeledd mellom enkeltmennesket og ulike hjelpetilbod som samfunnet tilbyr
 • Koordinerande ansvar og samarbeid med ulike tenester og instansar
 • Utviklingsarbeid og systemarbeid
Kvalifikasjonar
 • Minimum 3-årig relevant sosialfagleg høgskuleutdanning, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog.
 • Gode IKT-kunnskapar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B

Me ser etter deg som

 • har erfaring med og interesse for arbeid med ungdom, flyktningar/asylsøkjarar og menneske frå ulike kulturar
 • er prosess- og løysingsorientert
 • er ein relasjonsbyggar
 • er fleksibel og sjølvstendig, tydeleg og avgjerdsfør
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • har evne til og interesse for tverrfagleg samhandling
 • er strukturert og endringsvillig
 • som meistrar ulike dataprogram og har ein god skriftleg framstillingsevne
 • Personlege eigenskapar og eignaheit for stillinga vil verte vektlagt.
Me tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Ein jobb kor ein får arbeida med «heile mennesket»
 • Ein variert jobb med spennande utfordringar. Ingen dag er lik!
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp til å skaffe bustad ved behov
 • Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

Det er eit krav om førarkort klasse B, og eit stort føremon om du disponerar eigen bil.

Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Søknadsfrist 01.04

Kontakt

Kristin Venås
Leiar Vang læringssenter
995 36 379
kristin.venas@vang.kommune.no

Tommy-René Stordal
Etatsjef Oppvekst, kultur og integrering
61 36 94 20
tomsto@vang.kommune.no

01
apr
Sommarvikarar ved landbruk/teknisk
Vang kommune
Sommarvikarar ved landbruk/teknisk

Etat ved Landbruk/Teknisk har ledige sommarjobbar for sommaren 2020, for studentar og ungdommar i alderen 16 år og eldre.

Arbeidsoppgåvene er i hovudsak gartnararbeid i Vang sentrum, andre vedlikehaldsoppgåver kan også vere aktuelt.

I tillegg er det behov for ein sommarvikar ved Vatn - og avløp.

Kvar tilsett får 2-3 vekers arbeid ila sommaren

Arbeidsoppgåver
 • Enkelt gartnararbeid og vedlikehald av bygningar m.m. Søkjarar bør ha fylt 16 år.
 • Sommarvikar ved Vatn - og avløp. Arbeidsoppgåver er öppmåling og registrering av vatn - og avløpsanlegg. Sommarvikaren må ha førarkort og grunnleggande dataferdigheter.
Kvalifikasjonar

Søknad din bør innhalde informasjon om:

 • din motivasjon for å søkje stillinga
 • kva du ynskjer å arbeide med
 • kva tidsrom du kan arbeide
 • om du har førarkort for bil/traktor
 • du disponerer bil
 • din erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs)

Ungdommar og studentar vert prioritert.

Søknadsfrist 01.04

Kontakt

Ove Martin Stende
Driftsjef
95045055
Ove.Martin.Stende@vang.kommune.no

Halvor Eggen Pettersen
Avd.ingeniør Vatn og avløp
61 36 94 80
halvorep@vang.kommune.no

01
apr
Sommerklubbleiar
Vang kommune
Sommarklubbleiar på Vang folkebibliotek

Vang folkebibliotek har ledig sommarjobb for ein kreativ og ansvarleg ungdom/student.

Klubbleiaren har ansvar for å aktivisere born ved biblioteket veke 26, 27, 28 sommaren 2020 (totalt 90 timar, arbeid måndag til fredag).

Den som vert tilsett får stor moglegheit til å påverke innhaldet i sommarklubben i nær dialog med biblioteksjef og dagleg leiar på frivilligsentralen.

Arbeidsoppgåver
 • Aktivisering av barn
 • Kunstprosjekt, form & farge, samlokalisert med biblioteket.
 • Ballspill og uteleik i naturen.
Kvalifikasjonar
 • Fylt 18 år
 • Glad i å vere saman med barn i aldersgruppa frå 8 år og oppover
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Kan ta eit heilskapeleg ansvar for planlegging og gjennomføring av aktivitetane
 • Gyldig politiattest må leverast ved tilsetting
Me tilbyr
 • Ein variert og kjekk sommarjobb. Ingen dag er lik!
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk

 

Søknadsfrist 01.04

Kontakt

Marte Tangen
Leiar Frivilligsentralen
468 16 473
Marte.Tangen@vang.kommune.no

Åsta Brenna
Bibliotekssjef
61 36 94 27
asta.brenna@vang.kommune.no

01
apr
Stiryddar
Vang kommune
Stiryddar

Etat for Oppvekst, kultur og integrering har sommarjobbar som stiryddar for sommaren 2020 særleg retta mot ungdommar og studentar som likar seg ute i Vang sin flotte natur.

Arbeidsoppgåver
 • Stirydding– rydding og merking av turstinettet i Vang kommune
 • Kongevegsrydding – rydding, slått og vedlikehald av kongevegtrasear
 • Fleirtallet av ryddarane bør ha fylt 18 år og ha førarkort
 • Ungdom i aldersgruppa 16-18 år kan også søkje.

Erfaring med bruk av motorsag er ein fordel, men ikkje eit krav.

Søknaden din skal innehalde informasjon om

 • din motivasjon for å søkje stillinga
 • kva tidsrom du kan arbeide
 • du har førarkort for bil/traktor
 • du disponerer bil
 • din erfaring med bruk av motorsag (evnt. motorsagkurs)

Ungdommar og studentar vert prioritert.

Søknadsfrist 01.04.2020

Kontakt

Jon Eggen
901 86 731
eggenj@online.no

01
apr
Sjukepleiar
Vag kommune
Sjukepleiar

Vang kommune har ledig eit lengre vikariat i 100 % stilling for sjukepleiar, frå snarast til og med 01.08.21, med arbeid ved langtid/korttidsavdeling og i heimetenesta. Stillinga har tredelt turnus med 4 helger på 12 veker.

Snarleg tiltreding er ynskjeleg.

Arbeidsoppgåver
 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten
 • Dokumentere i fagsystemet Profil
Kvalifikasjonar
 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy, gjerne erfaring frå Profil
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Vi tilbyr
 • 10 års lønnsansiennitet ved oppstart for sjukepleiarar
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknadsfrist 01.04

Spørsmål om stillingen

Stine Solemsli Leiar Korttid og heimeteneste 61 36 95 40 stine.solemsli@vang.kommune.no

Joanke Tito Leiar Langtid 61 36 95 34 Joanke.Tito@vang.kommune.no

 

20
apr
Sommarjobb hjå Vang Energiverk
Vang Energiverk KF
Sommarjobb hjå Vang Energiverk

Sommarjobb med «spenning»

Vi søkjer etter sjølvstendig ungdom (3 stk) til varierte arbeidsoppgåver i Vang kommune, både ute og inne.

Fordel med førarkort for bil.

INTERESSERT?

Ta kontakt med oss på tlf. 61 36 75 50.

Skriftleg søknad sendast innan 20. april 2020

Vang Energiverk KF
Tyinvegen 4861
2975 Vang i Valdres

eller på mail: epost@vangenergi.no 

01
sep
Har du helsekompetanse?
Vang kommune
Har du helsekompetanse?

Vang kommune ynskjer å komme i kontakt med deg som har helsefagleg bakgrunn, og som kan hjelpe til ved behov for arbeidskraft framover:

 • Er du pensjonert og har helsefagleg yrkesbakgrunn?
 • Er du elev/student under helsefagleg utdanning?
 • Er du helsepersonell med ledig kapasitet?
 • Anna erfaring innan arbeid i helse - og omsorg?
Kvalifikasjonar

Me søkjer deg med formell helsekompetanse/under utdanning, eller som har relevant praksis frå helse/omsorg/miljøtenesta.

Velg "Søk på stillinga" og skriv nokre linjer i ein søknad og registrer ein kortfatta CV (utdanning/yrke og relevant arbeidserfaring).

Me tek kontakt ved behov for din kompetanse og arbeidskraft!

Me tilbyr

Lønn etter tariff og pensjonsordning i KLP

Kontakt

Guro Råheim Kvam
Etatsjef Helse - og omsorg
61 36 94 74
guro.kvam@vang.kommune.no

14
apr
Lærling - helsefagarbeidar
Vang kommune
Lærling - helsefagarbeidar

Vang kommune tek inn 1 lærling som helsefagarbeidar ved Etat for Helse - og omsorg, frå hausten 2020.

Kommunen har lang erfaring med lærlingar, og har dyktige leiarar og veiledarar. Vang kommune er også tilknytt Valdres opplæringskontor.

Kvalifikasjonar

Bestått VG1 og VG2 innan helsefag

Me tilbyr

Lærling blir mellombels tilsett for ein 2-års periode. Tilsetting skjer elles på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Kontaktinformasjon

Joanke Tito
Leiar Langtid
61 36 95 34
Joanke.Tito@vang.kommune.no

Søknadsfrist 14. april

30
apr
Faglært mekaniker
Strand Service As
Faglært mekaniker

Strand Service i Valdres har i en årrekke drevet med biloppretting og lakkering. Vi tilbyr ordnede forhold og godt arbeidsmiljø.

På grunn av stor pågang søker vi nå etter en selvstendig, dyktig og faglært mekaniker.

Kontakt

Daglig leder Knut Strand -  90944627 - ssas2977@gmail.com

Frist: 30.04

30
apr
Bilopretter og lakkerer
Strand Service As
Bilopretter og lakkerer

Strand service i Valdres opplever stor kundepågang og søker etter en flink biloppretter/ lakkerer.

Vi kan tilby ordnede forhold og gode betingleser.

Ta kontakt for nærmere informasjon!

Daglig leder Knut Strand -  90944627 - ssas2977@gmail.com

Frist: 30.04

01
jun
Produksjonsmedarbeider
I3-element AS
Produksjonsmedarbeider

i3 Element AS produserer bygningselementer til bl.a. hus, hytter, leilighetsbygg og næringsbygg. Vi holder til i Ryfoss i Vang i Valdres hvor et nytt og moderne produksjonsanlegg på 1200m2 ble oppført høsten 2018. i3 Element AS har solid eierside med Tveitabru Holding AS og Løvenskiold Handel AS.

Bedriften har for tiden god produksjon og ønsker å rigge seg for fremtiden, noe som betyr at vi trenger nye personer med på laget.

Produksjonsmedarbeider

Hoveoppgavene som produksjonsmedarbeider er produksjon av byggelementer til hus, hytter, næringsbygg mm. 

Det er en fordel med snekkererfaring, men en kommer langt med praktisk anlegg og erfaring.

Arbeidsmiljøet hos i3 Element AS er uformelt, ubyråkratisk og hyggelig.

Er dette jobben for deg? Send søknad med attester til daglig leder Leif Håkon Karlsen leif.hakon@i3element.no // 99 09 59 02 

Han svarer også på spørsmål om stillingen.

Søknader blir behandlet fortløpende.

24
mai
Helsefagarbeidar
Vang kommune
Helsefagarbeidar

Vang kommune har ledig eit årsvikariat i 76,53 % stilling for helsefagarbeidar, i perioda frå snarast tom 30.04.21, med arbeid ved langtidsavdeling. Stillinga har tredelt turnus med 4 helger på 12 veker.

Arbeidsoppgåver
 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten
 • Dokumentere i fagsystemet Profil
Kvalifikasjonar
 • Helsefagarbeidar med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy.
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Vi tilbyr
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing


For stillingar der det er krav om førarkort må dette leggjast fram før tiltreding

Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.

Me tek atterhald om at faste tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad

Meir informasjon om stillingen kan du få ved å vende deg til:

Joanke Tito
Leiar Langtid
61369534
95404279
joanke.tito@vang.kommune.no

24
mai
Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent
Vang kommune
Helgestillingar - helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune har ledig 2 helgestillingar ved avdelinga langtid ved Vangsheimen

Stillingane er frå 13 - 18 % i storleik.

Arbeidsoppgåver
 • Utøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Dokumentere i fagsystemet Profil
Kvalifikasjonar
 • Fortrinnsvis helsefagarbeidar, men ufaglærte med erfaring kan søkje
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Kunnskap om bruk av IKT som verktøy.
Personlege eigenskapar
 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg
Vi tilbyr
 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing

Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.

Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.

Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.

Meir informasjon om stillingen kan du få ved å vende deg til:

Joanke Tito
Leiar Langtid
61369534
95404279
joanke.tito@vang.kommune.no

31
mai
Prosjektleiar plan og utbygging
Vang kommune
Prosjektleiar plan og utbygging

Vang kommune har ute 100 % stilling som prosjektleiar i eit 2-årig engasjement, og med moglegheit for forlenging.

Tilsetting og tiltreding snarast. Stillinga høyrer heime i Landbruk og teknisk etat.

For meir info om etaten, sjå: www.vang.kommune.no/tenester/landbruk-og-teknisk/ 

Arbeidsoppgåver

Prosjektleiar med ansvar for prosjektgjennomføring i kommunen organiserast under kommunalsjef for landbruk og teknisk, og skal arbeide tett med arealplanleggjarar, leiar for vatn og avløp, samt leiar for drift og vedlikehald av kommunale bygg og vegar.

Hovudansvaret vil vere å få satt vedtekne planar innan utvikling, drift- og vedlikehald ut i live, følgje opp kontraktar med entreprenørar, utvikle prosjektplanar, ivareta framdrift på prosjekta og rapportere på framdrift og økonomi.

Målet med stillinga er å auke kapasiteten innan prosjektgjennomføring, få omsett investeringsmidlar og realisere verdien i pågåande og planlagde prosjekt. For å styrke kompetanse og utfylle vårt fagmiljø, søker vi difor etter ein person med kompetanse og erfaring innan prosjektleiing.

Kvalifikasjonar
 • Høgre utdanning, gjerne som ingeniør eller sivilingeniør
 • Prosjektleiarkompetanse
 • Ønskelig med erfaring frå offentlege anskaffingsprosesser og byggeleiing
 • Det er en fordel om du har kjennskap til Lov om offentleg anskaffing og offentleg forvaltning
 • Gode IT-kunnskapar
 • Kjennskap til kommunalt planarbeid
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt
Personlege eigenskapar
 • God gjennomføringsevne og å vere resultatorientert
 • Evne til å sjå saker i samanheng
 • God framstillings- og formidlingsevne skriftleg og munnleg
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og saman med andre
Vi tilbyr
 • En allsidig, krevjande og spennande jobb
 • Moglegheit til å være med på å vidareutvikle ein spanande kommune
 • Gode kollegaer, godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjonar og etter kommunens løns- og stillingsregulativ
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
Kontakt

Elisabeth Harrang
Kommunalsjef
91173384
elisabeth.harrang@vang.kommune.no

31
mai
Driftsoperatør vatn og avløp
Vang kommune
Driftsoperatør vatn og avløp

100 % fast stilling som driftsoperatør vatn og avløp, ved Landbruk og teknisk etat.

Tiltreding så raskt som mogleg.

Vang kommune har 4 avløpsanlegg og 7 vassverk med tilhøyrande leidningsnett og pumpestasjonar. Anlegga betener fritidsbustader, faste bustader, næring og kommunale bygg som skule og barnehage. Dei siste åra har kommunen investert betydelege beløp i nye anlegg. Byggeaktiviteten vil vera stor og i dei kommande åra.
Kommunen nyttar digitale løysningar innanfor GIS, driftsovervaking, avviksrapportering og internkontroll. Det er 3 driftsoperatørar inkludert driftsleiaren, samt avdelingsleiar vatn og avløp som arbeider innanfor fagfeltet. Stillinga er underlagt avdelingsleiar vatn og avløp.

Arbeidsoppgåver
 • Service og reparasjonar på anlegg for vatn og avløp
 • Delta i den daglige drifta saman med dei andre driftsoperatørane
 • Delta i den til ei kvar tid gjeldande vaktordninga

Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga.

Kvalifikasjonar
 • Fagbrev (primært innan mekaniske fag)
 • 5-10 års erfaring (primært innen mekaniske fag)
 • Driftsoperatørkurs eller anna praktisk erfaring innan drift og vedlikehald av vatn og avløpsanlegg er ein fordel.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy er nødvendig
 • Gode samarbeidsevner, og evner til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B (E)
 • Personlege eigenskapar
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt.

Om den som blir tilsett ikkje har godkjent utdanning som driftsoperatør, må vedkomande vera villig til å ta kurs for driftsoperatørar. Kurset består av ei praksisperiode på 1 til 2 år og ei kursperiode på 3. veker per kurs fordelt over 3 månadar.

Vi tilbyr
 • Triveleg arbeidsmiljø, utfordrande og allsidige arbeidsoppgåver
 • Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen har personalbustadar for leige
 • Fleksibel arbeidstidsordning
Kontaktinformasjon

Halvor Eggen Pettersen
Avdelingsleiar
92856057
halvor.eggen.pettersen@vang.kommune.no

14
jun
Leiande helsesjukepleier
Vang kommune
Leiande helsesjukepleier

Stillinga er organisert under helse og omsorgsetaten.

Helsestasjonen har kontor på Vangstunet, i tilknyting til psykisk helseteneste, frisklivssentral, folkehelsekoordinator, legekontor og fysioterapi.  Vang kommune har 1,5 årsverk stilling for helsesjukepleiar.  

Arbeidsoppgåver
 • Helsestasjonsarbeid knytt mot born 0-5 år og skulehelseteneste
 • Bidra til trygge oppvekstvilkår ved å jobbe helsefremjande
 • Vera koordinator for born/unge med behov for individuell plan
 • Jobbe i tverrfaglege prosjekt t.d prosjekt ungdomshelse og SMART-oppvekst.
 • Foreldrerettleiing (COS-P, TIBIR m.fl)
 • Heimebesøk
 • Personalansvar for helsesjukepleiar og frisklivsrettleiar
 • Budsjettansvar jf. delegering.
 • Sit i leiargruppa i etaten.
 • Helsestasjonen brukar CGM journal system
Kvalifikasjonar
 • Vidareutdanning som helsesjukepleiar
 • Forskrivingsrett for p-piller etter gjeldande reglar
 • Ynskjeleg med arbeidserfaring som helsesjukepleiar
 • Leiarerfaring og kompetanse er eit føremonn, men ikkje eit krav. 
 • Det er krav til politiattest
Personlege eigenskapar
 • Utviklingsorientert med høge ambisjonar på vegne av tenesten
 • Strukturert, lojal og ha god gjennomføringsevne
 • Vera med å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må kunne godt norsk både muntleg og skriftleg
 • Disponerer eigen bil og ha førerkort klasse B
 • Vera løysingsorientert og fleksibel
 • Ha ei positiv tilnærming til utfordringar
 • Ha gode IKT kunnskaper
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar
Vi tilbyr
 • Interessante, meiningsfulle og varierte arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar.
 • Du få høve til å være med å utvikle tenesten
 • Kommunale pensjonsordninger (KLP)
 • Lønn etter gjeldende tariff
Vang er ei lita kommune med godt tenestetilbod, rikt kulturliv og friluftsliv. Lyst til å vite meir?  Sjå www.vang.kommune.no, www.vangivaldres.no eller Vangsfilmen.
Kontakt
Tone Lajord
Leiande helsesjukepleiar
 975 61 728
14
jun
Avdelingsingeniør
Vang kommune
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør for saksbehandling av byggesakar. Tilsetting og tiltreding snarast. Stillinga høyrer heime i Landbruk og teknisk etat. 
Ved etaten er desse fagområda:
 • Teknisk drift bygg og veg
 • Vatn og avløp
 • Arealplan
 • Byggesak
 • Klima, miljø og naturforvaltning
 • Jordbruk, skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning
 • Landmåling, kart og GIS
 • Beredskap

Meir info om etaten.

Kommunen nyttar nynorsk som målform

Vang kommune er opptatt av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad med CV, attestar og vitnemål sendast elektronisk via heimesida vår

Vi gjer merksam på at  søkarar kan få sitt namn gjort offentleg i søkarlista, sjølv om det er bedt om konfidensiell behandling. Du som søkar vil i tilfelle bli varsla på førehand om det.

Arbeidsoppgåver
 • Byggesaksbehandling og behandling av tilhøyrande søknader
 • Rettleiing av tiltakshavarar
 • Førebu og leggje fram saker for politiske organ
 • Føre tilsyn med føretak og tiltak
 • Føring av bygningsinformasjon i kart og matrikkel
Kvalifikasjonar
 • Relevant utdanning på høgskule- eller universitetsnivå
 • Eventuelt relevant erfaring og utdanning som fagskoleingeniør
 • Erfaring frå eller kjennskap til offentleg forvaltning
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk for arealforvaltning og byggesak, samt forureining
 • Gode datakunnskapar, og det er ein fordel med kompenase innan geografiske informasjonssystem (GIS)
 • Søkjar må har førarkort klasse B og kunne disponera bil
 • Personleg eignaheit vil bli vektlagt
Personlege eigenskapar
 • God gjennomføringsevne, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Evne til å skape god dialog
 • Evne til å sjå saker i samanheng
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • God framstillings- og formidlingsevne skriftleg og munnleg
Vi tilbyr
 • En allsidig, krevjande og spennande jobb
 • Moglegheit til å være med på å vidareutvikle ein spanande kommune
 • Gode kollegaer, godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjonar og etter kommunens løns- og stillingsregulativ
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
Kontakt
Elisabeth Harrang
Kommunalsjef Landbruk og Teknisk
 61 36 94 71
 91 17 33 84
06
jun
Ringavløser
Vang avløysarlag SA
Ringavløser

Vang Avløysarlag sørger for at Bonden får hjelp av landbruksvikar, faste, midlertidige og frilans avløsere, samt har fullt arbeidsgiveransvar for avløserne. Vi betjener nærmere 80 bønder, med produksjoner med melkekyr, ammekyr, sau og geit. Avløserlaget eies av bøndene, med en Daglig leder som administrerer det hele. Våre bønder er fordelt mellom Vang, Øystre og Vestre Slidre og vi blir stadig flere noe som gjør at vi er en solid og stabil arbeidsgiver, med trygge rammer.

Vi har nå ledig stilling som ringavløser 100% fast, fordelt på seks gårder. Produksjoner er melkekyr, fôringsdyr og sau.

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, kan jobbe selvstendig, liker å jobbe med dyr og er opptatt av deres ve og vel. Du har gjerne landbruksfaglig utdannelse og/eller erfaring fra avløseryrket (husdyr og melkeproduksjon). Relevant praksis og interesse kompenserer for manglende landbruksfaglig utdannelse. Må kunne kjøre traktor og ha førerkort klasse B og T eller BE.

Vi tilbyr
 • Ordnede arbeidsforhold og lønn etter avtale.
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger.
 • Variert, trivelig og meningsfylt arbeid.
 • Hjelp til å finne bolig.

Stillingen er ledig omgående.

For mer informasjon ta kontakt med Andris Kvam på mob: 99734284. Søknader med CV sendes mail: ellen@vangavloysarlag.no
Krav til kompetanse
 • Må kunne snakke norsk eller meget godt engelsk
 • Førerkort klasse B og T eller BE
Ønsket kompetanse
 • Lese og skrive norsk eller meget godt engelsk
 • Erfaring fra melkeproduksjon
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Til å stole på
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Lærevillig
Kontaktperson for stillingen
Ellen Bauer eller Andris Kvam
Daglig Leder/Ringleder
Telefon:
99734284

 

17
jun
Kontor- og lønsmedarbeidar
Vang kommune
Kontor- og lønsmedarbeidar

Det er ledig 100 % stilling som kontor- og lønsmedarbeidar i Vang kommune med tiltreding 01.08.20.

Stillinga er delt mellom staben på kommunehuset og Vang barne- og ungdomsskule.

Vang kommune nyttar nynorsk som målform. 

Vang kommunehus er plassert i sentrum av kommunen, og her held kommunens administrative og politiske leiing hus.

Vang barne- og ungdomsskule ligg 1,5 km bortanfor, og er ein kombinert barne- og ungdomsskule med klassetrinn frå 1.- 10. klasse. Skulen er fulldelt med omlag 200 elevar og 50 tilsette. 

Eit stort føremon om du kan disponera eigen bil. 

Me gjer merksam på at søkjarar kan få sitt namn gjort offentleg i søkjarlista, sjølv om det er bedt om konfidensiell behandling. Du som søkjar vil i tilfelle bli varsla på førehand.

Arbeidsoppgåver
 • Betene kontoret ved skulen og gje naudsynt rettleiing og bistand for publikum, elevar og tilsette.
 • Utføre merkantile tenester, herunder betene sentralbordet, skrive timelistar og vikarrekningar, hente og bringe post, ansvar for ordning med skulemjølk, bestilling av forbruksmateriell, arkivarbeid og journalføring.
 • Føring av aktuelle register, oversikter m.m.
 • Oppgåver innan lønsområdet og føring av rekneskap
 • Avstemmings- og kontrollarbeid, samt anna arbeid i rekneskapsavdelinga.
Kvalifikasjonar
 • Relevant utdanning.
 • Gode IKT-kunnskapar, herunder kjennskap til skuleadministrative system, WebSak Fokus og Visma.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Krav om førarkort klasse B
 • Erfaring og realkompetanse vil verte lagt vekt på.
Personlege eigenskapar
 • Positiv, effektiv og serviceorientert
 • Prosess- og løysingsorientert
 • Fleksibel og kan arbeide sjølvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevnar
 • Strukturert og endringsvillig
 • Meistrar ulike dataprogram og har ein god skriftleg framstillingsevne
Vi tilbyr
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med kompetente tilsette
 • Ein jobb kor ein får arbeida med «heile organisasjonen»
 • Ein variert jobb med spennande utfordringar. Ingen dag er lik!
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp til å skaffe bustad ved behov
Kontaktinformasjon


Ole Martin Alfstad
Stabssjef
 61369413
 990 09 605
 ole.martin.alfstad@vang.kommune.no


Tor Nordaas
Rektor
 61369431
 470 87 727
 tor.nordaas@vang.kommune.no

 

12
jun
Kokk
Fondsbu turisthytte
Kokk

Kokk med fagbrev og erfaring søkes til veldrevet kjøkken.

Vår kjøkkensjef gjennom de siste 4 årene har dessverre blitt alvorlig syk, og vi trenger kokk(er) i vårt kjøkken med oppstart den ca. den 15. juni. Sesongstilling som varer til 15. oktober. Vi regner med at vår kjøkkensjef vil komme tilbake til oss en behandling.

Det er arbeidstid mellom 11.00 og 22.00 hver dag, og to kokker deler ansvaret for produksjon av 3-retters middag alle dager, samt prepping av retter for servering av a la carte i kafedriften.

Vi har god tilgang på lokale råvarer som kalv, hjort, fjellgris, lam og kje. Vi får inn ferske grønnsaker, fisk og andre varer hver tirsdag.

Kokken(e) får ansvar for å drive kjøkkenet i henhold til HACCP, og vil rapportere direkte til daglig leder/eier. Det vil være en til to kjøkkenassistenter i tillegg i den travleste delen av sesongen fra sesongstart 26. juni og ut august måned.

Kontakt og søknad:

Solbjørg Kvålshaugen - eier og daglig leder

90655398 // fondsbu@turistforeningen.no

30
jul
Salgsingeniør
Ryfoss Betong as
Salgsingeniør

Ryfoss Betong AS i Valdres har ledig 100 % stilling som salgsingeniør.

Vi søker deg som er positiv, engasjert og løsningsorientert for å jobbe med salg og produksjonsledelse.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Produksjonsteknisk kompetanse/byggteknisk bakgrunn
 • Erfaring og kunnskap fra salg og markedsføring, kunne vise til tidligere resultater
 • God strategisk og administrativ innsikt
 • Utdannelse fra fag-/høyskolenivå
 • Bred forståelse for budsjettering, kalkyler og beregninger
Dine viktigste personlige egenskaper
 • Du er initiativrik og nytenkende
 • Du jobber strukturert og selvstendig men også som lagspiller i team
 • Du er kvalitetsbevisst og resultatorientert
 • Du har god prosessforståelse og et øye for forbedringer

Gode personlige egenskaper og holdninger vektlegges høyt. Vi kan tilby en spennende stilling med
utviklingsmuligheter, gode kollegaer og konkurransedyktige lønnsbetingelser. Tiltredelse snarest.

Send din søknad til marianne@ryfossbetong.no innen torsdag 30. juli.

Kontakt daglig leder Marianne Berge, tlf. 90754260, for ytterligere informasjon.

Ryfoss Betong AS er et solid selskap i stadig vekst som driver produksjon av grusmaterialer, ferdig
betong, elementer og kommunalvarer av betong, samt handelsvarer i betong, plast og stål. Selskapet
består av tre avdelinger; Selskapets administrasjon samt en produksjonsavdeling ligger på Kvismo
industriområde i Vang kommune, produksjon av ferdig betong på Leira i Nord-Aurdal kommune og
ved metallverket Hydro Aluminium i Årdal kommune. Selskapet har eget vedlikeholdsverksted på
Fagernes.

01
sep
Tyinkrysset Fjellstue
Kokk ved Tyinkrysset Fjellstue

Midt i Valdresfjellenes matfat ligger denne trivelige fjellstua, og vi søker nå en stødig kokk som kan presentere god og hjemmelaget mat til både hverdag og fest!

Tyinkrysset Fjellstue er forbundet med tradisjoner og historie helt tilbake til 1957, og er lokalisert ved innfallsporten til Jotunheimen, langs E16, midt mellom øst og vest.

Vi ny- åpnet 20. juni, med nye eiere og ny driver, og har hatt en fantastisk sommersesong!

Et godt grunnlag for fremtiden er lagt, og vi trenger flere på laget. 
Med stor tilgang på det ypperste av lokale råvarer fra Valdres og Sogn, ønskes det fokus både på tradisjonsmat og smakfulle overraskelser. Utnyttelse av sesong, smak, og kvalitet fra fjell og vann rundt oss er å anse som hovedingrediensene til menyen!

Kokken vi søker er full av pågangsmot og ideer, har god erfaring, liker å jobbe i team, 
men er også selvstendig.

Kreativiteten rettes mot våre kunders behov, og her på fjellstua vil det si alt fra daglig fjellstuedrift, buffet, à la carte, selskap og arrangement, og i høysesong vår egen fjellrestaurant!

Kvalitet og service er nøkkelord!

Vi ønsker å høre fra deg som synes fjellet og mulighetene kaller!

Tyinkrysset Fjellstue er medlem av NHO Reiseliv.

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Bosted v/ arbeidsplassen
 • Naturen rett utenfor døren
 • Spennende dager og stor variasjon etter sesong
 • Buss mot Oslo/ Bergen rett utenfor døra
 • 100 % stilling
 • Turnus kan tilpasses etter behov
 • Tiltredelse snarest
 • Nærhet til butikk, turstier, skiløyper/ bakker
 • Stort og velutstyrt kjøkken
 • Meget trivelige nyoppussede lokaler
 • Kreativt potensiale
Ønskede kvalifikasjoner
 • Fagbrev som kokk
 • Pågangsmot
 • Positiv og arbeidsom
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for lokalmat og norske tradisjonsretter
 • God til å utnytte råvarer
 • Effektiv, ryddig, og strukturert
 • Økonomisk
 • Takler en hektisk hverdag, men kan også utnytte roligere dager
 • God til å planlegge
 • Positiv holdning
 • Kreativ

Ta gjerne kontakt med daglig leder om du har spørsmål rundt stillingen eller annet!

Vi håper å høre fra deg, så send inn din søknad og CV på e- post snarest!

Tyinkrysset Fjellstue AS
 v/ daglig leder 
Line Svien

Tyinvegen 752
2
2985 Tyinkrysset

Tlf. 61 36 78 00

E- post: post@tyin.no

Org.nr.: 824 665 532 MVA 

18
sep
Kokebokredaktør i Frisk forlag
Frisk forlag
Kokebokredaktør i Frisk forlag
Bli en del av fremtidens forlag!

Vil du være med på å lage Norges beste kokebøker? Vi søker sakprosaredaktør i 100% stilling. Som redaktør får du ansvar for hele bokprosessen – fra idé til konsept, manus og lansering av bok, og du jobber tett med forfatterne hele veien. Du elsker mat, bøker og språk.

Du må ha:
 • Styrken til å tenke både faglig og kommersielt.
 • Utdanning eller erfaring innen arbeid med tekst.
 • Evnen til å skrive, språkvaske, korrekturlese og forbedre tekst. 
Hvorfor jobbe hos oss?

Vi er et forlag i vekst, og har på få år etablert oss som et sterkt og spennende forlag med en tydelig profil. Samtidig er vi et lite og tett sammenknyttet team, som jobber godt sammen, og spiller på hverandres styrker i alle våre prosjekter. Hos oss får du muligheten til å sette avtrykk på bøkene vi gir ut, og som redaktør får du stor kreativ frihet og handlingsrom. Vi setter trivsel i fokus, og har som mål å ha de mest fornøyde ansatte, og de mest fornøyde forfatterne. 

Bøkene vi gir ut skal være blant de beste på markedet i sin sjanger, og vi prioriterer å lage gode titler foran mange. Kvalitet er et nøkkelord hos oss. Du kan velge mellom å arbeide fra Oslo, Bergen, Stavanger eller Vang og får fleksibel arbeidstid. Du får konkurransedyktig lønn og fortløpende opplæring.

Interessert?

Fyll ut søknadsskjemaet på www.friskforlag.no/jobb

Om arbeidsgiveren

Frisk Forlag ble grunnlagt av helsepersonell i 2013. Vi har som uttalt mål at hver eneste bok vi lager skal hjelpe leseren, være aktuell på markedet i minst fem år og bli en bestselger i løpet av denne tiden. Vi har en flat struktur og lite byråkrati. Vi beveger oss raskt, og ønsker å utfordre hvordan bøker både skapes og selges.

25
okt
Vernepleiar i oppvekstetaten
Vang kommune
Vernepleiar i oppvekstetaten

100% fast stilling som vernepleiar ved etat for oppvekst, kultur og integrering.

Barnehagebarna og elevane våre fortener det beste! Me søkjer etter ein fagleg sterk og engasjerte vernepleiar som brenn for barna si utvikling, læring og trivsel. Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. Oppvekstsektoren i Vang har eit felles utviklingsprosjekt gjennom SmartOppvekst, og me er no i vårt tredje år i denne satsinga. Vert du med oss på laget?

Stillinga er ledig for snarleg tiltreding. Ein må pårekna arbeid i både barnehage og skule alt etter behov.

15
nov
Personalrådgjevar
Vang kommune
Personalrådgjevar

Vang kommune har ledig 100 % fast stilling som personalrådgjevar. VI søker en person som er relasjonsorientert, positiv og ynskjer å bidra i eit langsiktig perspektiv.

Stillinga er ein del av kommunedirektøren sin stab, med stabssjef som næraste leiar. Som personalrådgjevar i Vang kommune arbeidar du tett saman med leiarar, tillitsvalde og medarbeidarar i alle aspekt av personalforvaltninga. Stillinga er allsidig, med både rutineoppgåver og meir komplekse arbeidsoppgåver, noko som gir deg ein svært variert arbeidskvardag med stor grad av sjølvstende. Personalrådgjevar er med i regionalt personalleiarforum for kommunane i Valdres. Kommunen brukar Visma Enterprise HRM, Webcruiter og Acos Websak. Vang kommune nyttar nynorsk som målform.

 

15
nov
GIS-konsulent
Vang kommune
GIS-konsulent

Vang kommune er vertskap for eit interkommunalt samarbeid i Valdres (VGIS) med ansvar for drift og vedlikehald av kartdatasystem.

VGIS søker ein person til eit engasjement som GIS-konsulent i 60 % stilling.

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post