Nyheit

Rekordmange på næringsfrukost

  Nyheitsarkiv
18. des 2015
  • Over tretti møtte på årets siste næringsfrukost i Vang.
  • Frukost og faglig input er stikkorda for næringsfrukost i Vang.
  • Olle Rosendal informerte om organiseringa av Visit Valdres
Tettpakka program på årets siste samling

 
Visit Valdres, kommunebudsjett, verdien av planlegging og vekst gjennom tilsetjingar stod på agendaen under årets siste næringsfrukost i Vang som samla over tretti deltakarar.

Ein million til næringsutvikling

Ordførar Eltun var fyrst ute og informerte om næringsmessige konsekvensar av budsjettet for 2016 som vart vedteke i kommunestyret torsdag.

– Det er sett av ein million for tilskot til næringsutvikling. Her vil Innovangsjon hjelpe til i søknadsprosessen, mens formannskapet tek den endelege avgjera, innleia Eltun. Til applaus frå salen.

Andre ting på blokka var:

  • Dei største postane på investeringsbudsjettet for 2016 er 49 millionar til Vbu og 32,7 millionar til renseanlegg på Filefjell. Båe prosjekt er ferdige i løpet av året.
  • 500.000 er øyremerka for anbod og klargjering for bygging av vassverk på Filefjell.
  • Brannberedskapen i kommunen aukar i takt med at talet på tunnelar auker.
  • Strekningen Øye-Eidsbru er inne med seksti millionar i neste års budsjett. Anbod går ut i januar/februar med byggestart til sumaren. Strekningen Turtnes-Øye er inne som ein opsjon i dette anbodet.
  • Til slutt informerte Eltun om at ein aukar kapasiteten på teknisk etat ved å tilsetja ein ny kombinert planleggar og bygge-sakshandsamar
Visit Valdres

– For eit triveleg og samlande tiltak næringsfrukost er. Dette er noko å ta med seg til andre kommunar, innleia prosjektleiar i Visit Valdres, Olle Rosendal, sitt innlegg med. Han greia vidare ut om bakteppet for kvifor Visit Valdres no vert oppretta.

– Det har vore mykje snakk om organisering i det siste, men det er viktig å hugse på at Visit Valdres ikkje skal jobba for seg sjølv men for auke i omsetjinga og meir besøk til alle bedrifter i Valdres, poengterte Rosendal.

Vidare kom han med fleire råd til Vang og bedriftene i kommunen om kor viktig det er å samarbeida, samt litt skryt til Vang.

– Det er ikkje alle som har ei kommune som støttar såpass godt opp på næringssida som dykkar, det er imponerande, avslutta Rosendal.

Verdien av planar

– Det er artig å leggja ein plan. Ikkje tørt. Har du ein plan kan du gjennomføre han og i beste fall overgår du han, fortalde næringsutviklar i Innovangsjon, Dag Inge Bruflot i sin bolk på slutten av møtet.

Planlegging og vekst gjennom tilsetjingar var hovudtema her.

– I 2016 krev personalpolitikken fleksibilitet frå både tilsette og arbeidsgjevar. Det handlar om å gje og ta og å finne løysingar til det beste for bedrifta og for å skape framtidige verdiar, sa Bruflot.

Han understreka også tydeleg ovanfor næringslivet at alle som trong innspel på planarbeid og tilsetjingar i tida som kjem lyt ta kontakt.

Under spørsmålsrunda mot slutten kom det informasjons om Valdresguiden, Fjellets fellesfinansiering, samt litt diskusjon kring tema i kommunebudsjettet.