Er du flink med barn og ynskjer å jobbe som tilkallingsvikar? Me søkjer no etter tillkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule for skuleåret 23/24. Det er behov for lærar, fagarbeidarar og assistentar. 

Barna våre i Vang fortener kun det beste! Me søkjer etter fagleg sterke og engasjerte tilsette som brenn for barna si læring og trivsel! Kommunen satsar sterkt på psykisk helse og livsmeistring, med robuste barn og unge som taklar medgang og motgang. 

Me kontaktar aktuelle søkjarar fortløpande. Vert du med oss på laget?

 

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåver som lærervikar: 

 • Undervisning på barne- og/eller ungdomstrinnet
 • Førebuing og etterarbeid til undervisingstimar
 • Samarbeid med kollegaar
 • Medansvar for elevane sitt arbeids- og psykososiale miljø i henhold til Opplæringalova §9a.

Arbeidsoppgåver som fagarbeider og assistent:

 • Delta aktivt i leik og på tur, assistere i samlingsstund og i undervisinga
 • Assistere og eventuelt bidra i planlegging av aktivitetar og i kvardagslege gjeremål.
 • Jobbe både med barnegrupper og enkeltelevar

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning som lærar/spesialpedagog eller fagarbeidar er ynskjeleg
 • Må vere fylt 18 år
 • Erfaring frå barnehage eller skule er ein fordel. Men me ynskjer også deg som har erfaring frå å jobbe med barn og unge i ei anna setting, som til dømes musikk, sport, fritidsaktivitetar eller barnepass
 • Du må ha gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg
 • Gyldig politiattest må leverast før tiltreding

Personlege eigenskapar

Me søkjer deg som:

 • har eit engasjement for barn og unge
 • er inkluderande, positiv og omsorgsfull
 • er kreativ og løysingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er komfortabel med å tilpasse deg forskjellige type menneske i ulike situasjonar
 • er ein tydelig vaksen som klarer å gje beskjed og sette grenser

Vi tilbyr

 • Ein gjevande og meningsfull jobb, der du gjer en forskjell i barna sin kvardag
 • Ein variert og fleksibel arbeidsdag
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar. 

Den enkelte tilkalling du som ekstravakt tek på deg, medfører eit enkeltståande mellombels arbeidsforhold, jf. arbeidsmiljølova § 14-9 (2). Tilkalling skjer etter behov ved fråvær pga. sjukdom, ferie eller andre mellombelse forhold som medfører behov for mellombels arbeidskraft.

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24