Frist utløpt

Vang kommune har ledig lærlingeplass frå hausten 2023. Vi har 1 ledig lærlingeplass for helsefagarbeidar.

Som lærling hjå oss inngår du lærekontrakt og tek delar av utdanninga di på ein arbeidsstad i kommunen. Lærlingar har rettar og plikter som andre arbeidstakarar. Som lærling har du krav på opplæring, rettleiing og vurdering undervegs i læretida. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til fagprøve.

Aktuelle arbeidsstadar:
Som helsefagarbeidar kan du få arbeid i tilrettelagte tenester, på dagsenter, sjukeheimen og i heimetenesta.

 

Arbeidsoppgåver

Ein helsefagarbeidar gjev omsorg, og utfører grunnleggjande pleie til menneske som er sjuke eller har behov for pleie og omsorg. Det er både yngre og eldre menneske, i og utanfor institusjon.

  • Planlegge og gjennomføre grunnleggjande pleie for akutt eller kronisk sjuke og menneske med samansette og komplekse behov
  • Setja i gang førebyggjande og behandlande tiltak innan eige ansvars- og kompetanseområde
  • Dokumentere forhold om pasienten i elektronisk pasientjournal
  • Assistere ved forflytting og trening for å halde oppe funksjonsnivået til brukaren
  • Bruke tilgjengeleg velferdsteknologi som til dømes tryggleiksalarmar, lokaliseringsteknologi (GPS) og elektroniske medisindispenserar
  • Lage måltid og kartleggje ernæringssituasjon
  • Dele ut medisinar etter gjeldande rutinar
  • Miljøretta tiltak og aktivitetar

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Vang kommune
Søknadsfrist: 01. okt 2023
Les mer om stillingen Fagarbeidar - 100 % fast stilling - Bufellesskap

Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 05. okt 2023
Les mer om stillingen Økonomiansvarlig Tyin-Filefjell

Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 08. okt 2023
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % vikariat ved korttid og heimesjukepleia

Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 10. okt 2023
Les mer om stillingen Helsefagarbeidar ved Vangsheimen- 100 % fast stilling

Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 12. okt 2023
Les mer om stillingen Reinhaldsleiar - 100 % fast stilling

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. nov 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Vang kommune
Søknadsfrist: 20. des 2023
Les mer om stillingen Helgestillingar ved VHT - Helsefagarbeidar eller assistent

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2023
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald