Frist utløpt

Om stillinga

Korttid og heimesjukepleia har frå 1.september 2024 ledig fast stilling for sjukepleiar. Vi tilbyr gode lønsvilkår (10 års tilleggsansiennitet) og flyttegodtgjering!

Vi tilbyr bla: 

 • Eit godt og spanande fagmiljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Eit positivt og triveleg arbeidsmiljø saman med dyktige kollegaer
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar, og 10 års tilleggsansiennitet. 
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • For fast stilling tilbyr kommunen flyttegodtgjering ved flytting til Vang kommune (kompensasjon av faktiske flytteutgifter inntil gitt sum)

 

Arbeidsoppgåver:

 • Utøve sjukepleie i tråd med gjeldande krav og lovverk
 • Planlegge arbeidet i området og fordele arbeidsoppgåver i tråd med den einskilde medarbeidar si kompetanse
 • Praktisk bistand og rettleiing til brukarar
 • Planlegge, igangsette og tilpasse tenestar ut i frå den einskilde brukers behov
 • Bidra til positivt samarbeid med pårørande
 • Dokumentere i fagsystemet Profil, journalansvar for pasientar i gitt område
 • Utføre naudsynt sakshandsaming og kartlegging av søknader til tenestar innan fagområde og legge dette fram for vedtaksmyndighet
 • Halde seg oppdatert innan eige fagområde, og delta i fagleg utviklingsarbeid
 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid
 • Bidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten

Kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar 
 • Erfaring frå kommunal pleie- og omsorgsteneste
 • Solid fagkunnskap i sjukepleie
 • Relevant vidareutdanning er eit føremonn, men ikkje eit krav
 • Gode ferdigheter innan IKT og bruk av elektronisk pasientjournal
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar:

 • Ha evne til å gje omsorg og tryggleik
 • Vera fleksibel og ha tilpassingsevne
 • Vera motivert, engasjert og strukturert
 • Ha interesse for eldreomsorg og ønske om å bidra i fagutvikling
 • Ha gode evner til samarbeid
 • Sjølvstendig og ha evne til å ta ansvar, til å ta initiativ og til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Evne til å sjå, tenkje og arbeide heilskapleg

Anna informasjon:

 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding

 

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Er du vår nye festivalsjef?

Vinjerock
Søknadsfrist: 24. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye festivalsjef?

Er du vår nye fjellpromotør?

Tyin-Filefjell
Søknadsfrist: 26. mai 2024
Les mer om stillingen Er du vår nye fjellpromotør?

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia - 2 gongs lysing

Programrettleiar - 100 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. mai 2024
Les mer om stillingen Programrettleiar - 100 % fast stilling

Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Saksbehandlar/konsulent - Politisk sekreteriat/kommunikasjon/HR - 100 % fast stilling ved Stab

Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Vang kommune
Søknadsfrist: 29. mai 2024
Les mer om stillingen Stabsmedarbeidar - Service, kommunikasjon og løn/økonomi - 80 % fast stilling

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarer i Tilrettelagte tenester

Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 30. jun 2024
Les mer om stillingen Helgestillingar - Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24