Tilrettelagte tenester har behov for tilkallingsvikarar i tenesta, behovet kan vere på kort varsel eller for litt lengre periodar. Her kan du arbeide mykje eller lite - i stor grad etter eige ynskje. Stillingprosent er ikkje fastsett, vert etter behov.
Me vil ta kontakte aktuelle kandidatar etterkvart som søknadane kjem inn.

 

Arbeidsoppgåver

 • Praktiske og faglege arbeidsoppgåver tillagt den enkelte, i samarbeid med fagansvarleg og næraste leiar.
 • Utøve målretta miljøarbeid. Gjere seg kjend med og opptre slik at eigen praksis tilfredsstiller gjeldande lover, reglar og normer.
 • Vere lojal overfor vedtak og tiltak.
 • Aktivt søkje å nå fastsette mål for arbeidet gjennom målretta miljøarbeid.
 • Praktisk bistand og opplæring til tenestemottakarar etter HOL §3-2,6.
 • Ivareta brukarmedverknad i all tenesteyting.
 • Dokumentere etter gjeldande lover og reglar.

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis helsefagarbeidar, men andre kan også søkje
 • Gode samarbeidsferdigheiter.
 • Kunnskap og erfaring frå arbeid med målgruppa.
 • Gode ferdigheter innan IKT og bruk av elektronisk pasientjournal.
 • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg.
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Du er tillitsskapande og innkluderande. Du er stabil, fleksibel og tilpassingsdyktig. Du er motivert, engasjert og strukturert, og søkjer eigen kunnskap innanfor fagfeltet.
 • Du kan samarbeide, men likevel arbeide sjølvstendig.
 • Du evnar å sjå gevinsten av tverrfagleg samarbeid, og andre samarbeidsinstansar.
 • Du er tålmodig og evnar å sjå det individuelle behovet for å nå målsettingar.
 • Du likar å arbeide med menneske og skapar lett tillit hjå andre.
 • Tidlegare erfaring i arbeid med ulike diagnosar.

Vi tilbyr

 • Ei spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring og rettleiing
 • Lønn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar. 
  Stillinga krev politiattest jf. helsepersonell-loven § 5-4. Attesten må leggjast fram før tiltreding.
  Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor. 
  Ved intern tilsetting kan andre tilsvarande stillingar verte tilbudt.

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vang, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.

Send e-post

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er på jakt etter jobb i Vang. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, og då er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vang!

Send e-post

Andre ledige stillingar

Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Vang kommune
Søknadsfrist: 28. apr 2024
Les mer om stillingen Sommarvikar ved Vang folkebibliotek

Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Vang kyrkjeleg fellesråd
Søknadsfrist: 01. mai 2024
Les mer om stillingen Organist 60 % og trusopplærar 20 % (i mogleg kombinasjon)

Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Vang kommune
Søknadsfrist: 02. mai 2024
Les mer om stillingen Lærling Helsefagarbeidar - 2.gongs lysing

Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Vang kommune
Søknadsfrist: 05. mai 2024
Les mer om stillingen Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia

Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. mai 2024
Les mer om stillingen Støttekontakt og avlastar ved Tilrettelagte tenester

Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar ved Vang barne - og ungdomsskule 2023-2024

Tilkallingsvikarar innan reinhald

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar innan reinhald

Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24

Vang kommune
Søknadsfrist: 31. des 2024
Les mer om stillingen Tilkallingsvikarar i barnehage 2023/24