Etatssjef for oppvekst, kultur og integrering

Etatssjef for oppvekst, kultur og integrering

Frå 01.02.17 har Vang kommune ledig fast 100 % stilling som etatssjef for oppvekst, kultur og integrering.

Etatssjefen rapporterer til rådmannen og er ein del av rådmannen si leiargruppe. Leiargruppa arbeidar i fellesskap med mål og utvikling for heile kommunen. Me søkjer derfor etter ein person med gode samarbeidsevner og positiv innstilling til den samla kommunale verksemda. 

Ansvarsområde for etatssjefen vil vere:
- Barnehage
- Grunnskule og vaksenopplæring
- Kultur
- Integrering
- Frivilligsentral
- Koordineringsrolle innan miljøspørsmål

Det kan bli endringar i ansvarsområde for stillinga.

Kvalifikasjonar:
Me ynskjer at du som søkjer har;
- Leiarutdanning og erfaring som er relevant for stillinga
- Pedagogisk kompetanse
- Forvaltningskompetanse
- Vilje og evne til å vera ein tydeleg og samlande etatssjef
- Gode evner til samarbeid, kommunikasjon og gjennomføring
- Engasjement innanfor dei ulike felta og evne til å motivere andre
- Me vil legge sterk vekt på at du er eigna for stillinga.

Vang kommune nyttar nynorsk som målform. Innehavar av stillinga må disponera bil.

Me tilbyr:
Triveleg arbeidsmiljø, spennande utfordringar, og stor variasjon i arbeidsoppgåver.
Løn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk.
Kommunal bustad om ynskjeleg, og flyttegodtgjersle etter reglement.

Nærare opplysning om stillinga får du ved å ringe rådmann Reidar Thune på telefon 613 69 412 / 913 15 147, eller personalkonsulent Solfrid Jordalen på telefon: 613 69 418.

Søknad og CV/attestar  merka arkivsak nr 16/829 sendast elektronisk via heimesida vår www.vang.kommune.no eller i post til Vang kommune, rådmannskontoret, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres.

Søknadsfrist 23. oktober 2016

OPNE ANNONSE