Ledige stillingar i Bufellesskap EMA (3 stk)

Ledige stillingar i Bufellesskap EMA

Vang kommune har fleire ledige stillingar i bufellesskap for einslige mindreårige flyktningar. Bufellesskapet driftast som ein vanlig heim for 6 bebuarar, og det er viktig med god omsorg og god tilrettelegging for ein aktiv og normal kvardag.

 • 100 % vikariat for barnevernspedagog eller tilsvarande høgskuleutdanning frå oktober 2017 til august 2018.
 • 20 % fast helgestilling
 • 20 % vikariat helgestilling frå august 2017 til og med juli 2018

Bufellesskapet disponera eigen bil. Personalet går i turnus med helgejobbing kvar tredje helg, og med kombinert kveldsvakt og kvilande nattevakt.

Me ynskjer at du som søkjar har
 • Utdanning og/eller erfaring innan omsorgsyrke, bufellesskap eller pedagogikk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskapar
 • Relevant praksis
 • Førarkort
 • Personlige eigenskapar og eignaheit for stillinga vil bli vektlagt.
Felles for stillingane:
 • Tilsetting skjer på vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
 • Løn etter tariff i hht hovudtariffavtala, gode pensjonsvilkår og forsikringsavtalar.  
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Meir informasjon om stillingane kan du få ved å kontakte leiar Erik Martinsen Dalåker tlf. 414 09 798 Me tek atterhald om at fast tilsette med rettar etter HTA § 2.3 har førerett til utviding av stilling. Ved intern tilsetjing blir eventuelle andre ledige stillingar å tilby søkjarane.

Søknad med CV, attestar og vitnemål merka med saknr 17/621 sendast elektronisk gjennom heimesida www.vang.kommune.no.

Søknadsfrist 17.juli 2017

OPNE ANNONSE